Jubilej najstarije muzičke škole u Srbiji

Kao u sva­koj umet­nič­koj ško­li, i u Mu­zič­koj ško­li u Su­bo­ti­ci već od pet­ka po­če­li su da pri­ma­ju pri­ja­ve za upis de­ce u sred­nju mu­zič­ku ško­lu. Ta­len­to­va­na de­ca ko­ja će od sep­tem­bra po­sta­ti uče­ni­ci ove ško­le bi­će nje­na 150. ge­ne­ra­ci­ja.

Vek i po već u Su­bo­ti­ci de­ca i mla­di ško­lu­ju se za mu­zi­ku. Di­rek­tor­ka Dra­ga­na Ni­ko­lić, na­stav­nik sol­fe­đa, ka­že da su ta­ko i naj­sta­ri­ja mu­zič­ka ško­la na te­ri­to­ri­ji da­na­šnje Sr­bi­je. „Mi smo već po­če­li sa obe­le­ža­va­njem na­šeg ju­bi­le­ja, a či­ta­va na­red­na škol­ska go­di­na 2018/2019. bi­će u zna­ku na­ših 150 go­di­na”, ka­že di­rek­tor­ka.

foto:politika

U ško­li je for­mi­ran tim za or­ga­ni­za­ci­ju ju­bi­le­ja pred ko­jim je mno­go po­sla. Je­din­stve­ni ju­bi­lej u na­šoj ze­mlji že­le­li bi da obe­le­že kon­cer­tom u ko­jem će uče­stvo­va­ti svi biv­ši uče­ni­ci Mu­zič­ke ško­le ko­ji su da­nas pri­zna­ti mu­zi­ča­ri i mu­zič­ki pe­da­go­zi po či­ta­voj Evro­pi.

„U pre­go­vo­ri­ma smo za taj pr­vi sve­ča­ni kon­cert, na­kon to­ga pri­pre­ma­mo i kon­cert sa na­šim đa­ci­ma, a na re­per­to­a­ru bi bi­la ve­ća vo­kal­no-in­stru­men­tal­na de­la. Iz­me­đu osta­log iz­ve­šće­mo Be­to­ve­no­vu „Kru­nid­be­nu mi­su u ce-du­ru” ko­ja je iz­ve­de­na i za sto­tu go­di­šnji­cu ško­le. Pro­gram pri­pre­ma­ju di­ri­gen­ti El­vi­ra Hu­sar i Ča­ba Pa­ško”, na­bra­ja di­rek­tor­ka Dra­ga­na Ni­ko­lić. Ve­če­ri ka­mer­ne mu­zi­ke, no­vo­go­di­šnji kon­cert, na­stu­pi ma­tu­ra­na­ta, sa­mo su ne­ki od pro­gra­ma ko­ji su u pri­pre­mi.

„Iz­da­će­mo i mo­no­gra­fi­ju ško­le, a ide­ja je i da pod­se­ća­ju­ći se isto­ri­je ško­le po­zo­ve­mo ne­ka­da­šnje na­stav­ni­ke da odr­že čas o to­me ka­ko se ne­ka­da ra­di­lo. Mno­go ra­di­mo i na po­pu­la­ri­za­ci­ji na­še ško­le i do sa­da smo odr­ža­li dva ma­ti­ne kon­cer­ta na te­mu ’Ka­ko se svi­ra u or­ke­stru?’ To se po­ka­za­lo kao od­li­čan po­tez, do­šlo je na sto­ti­ne de­ce ko­ja su i sa­ma po­ku­ša­la da svi­ra­ju, di­ri­gu­ju, ču­li su mo­guć­no­sti in­stru­me­na­ta, što je za sve njih bio iz­u­ze­tan do­ži­vljaj i ve­ru­jem da smo us­pe­li da ih za­in­te­re­su­je­mo za kla­sič­nu mu­zi­ku”, pri­ča sa­go­vor­ni­ca „Po­li­ti­ke”.

Te 1868. go­di­ne ško­la je ima­la tri od­se­ka, za vi­o­li­nu, vi­o­lon­če­lo i pe­va­nje i sva­ki od­sek svog na­stav­ni­ka. Da­nas u sred­njoj mu­zič­koj ško­li ima­ju akre­di­to­va­nih šest od­se­ka: za mu­zič­kog sa­rad­ni­ka – te­o­re­ti­čar, mu­zič­ke iz­vo­đa­če kla­sič­ne mu­zi­ke, džez mu­zi­ke, tra­di­ci­o­nal­ne i cr­kve­ne mu­zi­ke, na ko­jem se na­sta­vi iz­vo­di sa­mo na ma­đar­skom je­zi­ku i di­zaj­ne­ra zvu­ka.

Mu­zič­ka ško­la u Su­bo­ti­ci po mno­go če­mu je je­din­stve­na, ovo je je­di­na osnov­na i sred­nja mu­zič­ka ško­la u ko­joj se na­sta­va od­vi­ja dvo­je­zič­no, na ma­đar­skom i srp­skom je­zi­ku. Sva­ke go­di­ne u ško­lu upi­su­ju iz­me­đu 650 i 700 uče­ni­ka, od če­ga ih je oko sto­ti­nu u sred­njoj ško­li. Di­rek­tor­ka Dra­ga­na Ni­ko­lić ka­že da ško­la ima i svo­ju mu­zič­ku bi­bli­o­te­ku, od­no­sno uče­ni­ci na po­čet­ku svog upo­zna­va­nja sa mu­zi­kom po­zajm­lju­ju in­stru­ment iz bi­bli­o­te­ke, dok se ne uve­re da je to ono što ih za­ni­ma. Ško­la ima i bo­gat fond in­stru­me­na­ta, ali je po­treb­no i nje­go­vo ob­na­vlja­nje.

„Ško­la je no­vi kla­vir ku­pi­la pre go­to­vo 40 go­di­na, i to de­set kla­vi­ra ’ja­ma­he’. Da­nas nam pred­sta­vlja pro­blem ku­po­vi­na i jed­nog kon­cert­nog kla­vi­ra. Ima­mo do­bre in­stru­men­te, ali oni tra­že i kva­li­tet­no odr­ža­va­nje, što ni­je uvek la­ko obez­be­di­ti, te se do­vi­ja­mo na raz­ne na­či­ne.”

Ono što di­rek­tor­ka že­li da iz­dvo­ji je­ste i pod­mla­đen ko­lek­tiv ško­le, i da su za­po­sli­li pro­fe­so­re ko­ji su se ško­lo­va­li u Be­o­gra­du, Pe­ču­ju, Bu­dim­pe­šti, Za­gre­bu. Sma­tra da je i to je­dan od raz­lo­ga što su se ove go­di­ne sa re­pu­blič­kih tak­mi­če­nja vra­ti­li sa de­vet pr­vih me­sta, me­đu ko­ji­ma ima­ju i dva la­u­re­a­ta, osvo­ji­li su i de­set dru­gih me­sta i od  40 mu­zič­kih ško­la u Sr­bi­ji, po uspe­hu svo­jih uče­ni­ka su­bo­tič­ka ško­la je na 12. me­stu. Mu­zič­ka ško­la ima svoj or­ke­star i fil­har­mo­ni­ju ko­ja je u sklo­pu ško­le od osni­va­nja 1908. go­di­ne

 

PolitikaKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR