Kad obi­čaj od­ve­de pred ol­tar

U po­ne­de­ljak uju­tru, na pr­vi dan na­kon Us­kr­sa, dok još pra­znič­ni mir me­šta­ne se­la Baj­mok za­dr­ža­va unu­tar nji­ho­vih ku­ća s po­ro­di­com, uli­ca­ma po­či­nju da od­je­ku­ju to­po­ti ko­nja ko­ji vu­ku ka­ru­ce. Za­pre­žna ko­la oki­će­na kao i mom­ci ko­ji su po­se­da­li po nji­ma. Svi u sve­ča­nim na­rod­nim čak­ši­ra­ma, be­lim ko­šu­lja­ma, pr­slu­ci­ma, še­ši­ri­ma, a na če­lu ko­lo­ne ide mu­zi­ka, tam­bu­ra­ši i har­mo­ni­ka.

                                              Kristijan i Dajana Burza

To su mom­ci po­li­va­či ko­ji su kre­nu­li da po sta­rom obi­ča­ju, na pr­vi dan ka­to­lič­kog Us­kr­sa, odu do ku­ća de­vo­ja­ka i u igri sim­pa­tič­nog za­de­va­nja de­voj­ke po­li­ju vo­dom. Ra­zna su tu­ma­če­nja ovog obi­ča­ja i nje­go­vog po­re­kla, ko­ji se za­dr­žao ma­hom kod lo­kal­nog bu­nje­vač­kog ži­vlja, ali je ne­dvo­smi­sle­na nje­go­va dru­štve­na ulo­ga ko­ju je is­pu­nja­vao – da mla­di is­ka­žu svo­ju me­đu­sob­nu na­klo­nost. Obi­čaj je pre de­ce­ni­ju i po ob­no­vio Bu­nje­vač­ki kul­tur­ni cen­tar u Baj­mo­ku, a ka­ko ka­že pred­sed­nik Bran­ko Po­kor­nić, sva­ke go­di­ne sve vi­še mla­dih se pri­ja­vlju­je da uče­stvu­je u ovoj ve­se­loj svet­ko­vi­ni.

Obi­čaj na­la­že da mom­ci od­la­ze sa­mo do ku­ća gde su ka­pi­je ši­rom otvo­re­ne, što zna­či da če­ka­ju po­li­va­če, ali obi­čaj isto ta­ko „ka­že” i da de­voj­ke tre­ba da po­ku­ša­ju da utek­nu. Ka­da ih mom­ci stig­nu, vo­de ih do bu­na­ra gde ih iz kan­te po­li­ju vo­dom, a broj su­ka­nja i blu­za koje se po­sle suše na štri­ku go­vo­ri ko­li­ko je de­voj­ka ima­la po­li­va­ča. De­voj­ke mom­ke po­li­va­če da­ri­va­ju ja­bu­ka­ma, po­mo­ran­dža­ma, a za­ki­te ih i cve­ćem na re­ve­ru. Ve­seo obi­čaj ko­ji pra­ti igra, ko­lo, mu­zi­ka i mla­da­lač­ka vri­ska vre­me­nom je do­bi­jao i sa­vre­me­ne ver­zi­je: de­voj­ka bi bi­la po­li­ve­na tek lon­či­ćem mla­ke vo­de ili po­pr­ska­na par­fe­mom.

Mla­di lju­di odav­no se na dru­ga­či­ji na­čin upo­zna­ju i dru­že, me­đu­tim, Da­ja­nu i Kri­sti­ja­na Bur­zu upra­vo je obi­čaj po­li­va­ča upo­znao i do­veo pred ma­ti­ča­ra, i to za­hva­lju­ju­ći Bu­nje­vač­kom kul­tur­nom cen­tru „Baj­mok”, ko­ji go­di­na­ma ne­gu­je ovaj obi­čaj.

„Od ma­le­na igram fol­klor i mi igra­či smo po­ma­ga­li u or­ga­ni­za­ci­ji i uče­stvo­va­li smo u ob­na­vlja­nju obi­ča­ja po­li­va­ča. Moj sa­da­šnji muž ni­je igrao fol­klor i pre ni­je išao s po­li­va­či­ma, ali pre če­ti­ri go­di­ne po­ve­li su ga dru­ga­ri ko­ji su uče­stvo­va­li u to­me. Ta­da smo se pr­vi put vi­de­li i upo­zna­li. Iako smo iz istog se­la, pre to­ga se ni­smo zna­li. Po­sle to­ga smo na­sta­vi­li da se do­pi­su­je­mo, Kri­sti­jan se upi­sao na fol­klor i mi smo bi­li sve vi­še za­jed­no” pri­ča za „Po­li­ti­ku” Da­ja­na Bur­za.

Pro­šle go­di­ne ni­je bi­la an­ga­žo­va­na oko po­li­va­ča jer je bi­la trud­na s ćer­ki­com, ko­ja sa­da ima osam me­se­ci, i Da­ja­na se ove go­di­ne opet vra­ti­la ne­go­va­nju obi­ča­ja, ali sa­da vi­še ne u ulo­zi de­voj­ke ko­ja če­ka po­li­va­če, već će kod svo­je tet­ke Mag­de Ba­dić Ben­čik po­ma­ga­ti de­voj­ka­ma da obu­ku no­šnju, da se do­te­ra­ju i po­sle to­ga da ugo­ste mom­ke – po­li­va­če.

„Mo­ja ba­ka je me­ni pri­ča­la ka­ko su kao mla­de na sa­la­ši­ma do­če­ki­va­le mom­ke da do­đu u po­li­va­če i to je bi­la pri­li­ka da se upo­zna­ju. Svog su­pru­ga i ja sam ta­ko upo­zna­la, i ne sa­mo zbog to­ga što vo­lim obi­ča­je, uvek ka­žem dru­ga­ri­ca­ma da je mo­žda bo­lje da ta­ko upo­zna­ju deč­ka jer će od­mah zna­ti ka­kav je, ne­go pre­ko dru­štve­nih mre­ža gde ne­će po­ka­za­ti pra­vo li­ce”, sma­tra Da­ja­na. Ona i su­prug i da­lje na­stu­pa­ju na fol­klo­ru, i ćer­ku će, ka­že, upi­sa­ti čim sta­sa za igru, a u ova­kvim po­seb­nim pri­li­ka­ma obla­či ba­ki­nu no­šnju.

Da­ja­na i Kri­sti­jan pri­vr­že­ni su sta­rim obi­ča­ji­ma i ži­vo­tu na se­lu. Ne­dav­no su us­pe­li da ku­pe svo­ju ku­ću ko­ju opre­ma­ju, ima­ju okuć­ni­cu na ko­joj ra­de za­jed­no s ro­di­te­lji­ma i ne raz­mi­šlja­ju o to­me da na­pu­ste se­lo. Da­ja­na s ra­do­šću pri­ča da će na­red­ne go­di­ne u svo­joj ku­ći do­če­ka­ti Us­krs, a da je sa­da sve­kar i sve­kr­va uče obi­ča­ji­ma pred pra­znik.

 

PolitikaKOMENTARI

  1. Dva u jedan kaže:

    Više nego lepo!

  2. Smaskro kaže:

    Mislis lipo..

  3. Burdus kaže:

    Lipo lepo lijepo… svejedno je.

OSTAVITE KOMENTAR