Za­natli­je popra­vlja­ju, ali u EU

Su­bo­ti­ca – Pred­u­zet­ni­ci u gra­đe­vi­nar­stvu, vla­sni­ci pri­vat­nih ugo­sti­telj­skih obje­ka­ta ili auto­me­ha­ni­čar­ske ra­di­o­ni­ce, svi su uje­di­nje­ni u isto­vet­noj ne­vo­lji – tvr­de da ne mo­gu da na­đu do­bre za­na­tli­je i maj­sto­re.

„Si­tu­a­ci­ja je ka­ta­stro­fal­na, a i to mo­žda ni­je do­volj­no ja­ka reč da opi­še sa­da­šnje sta­nje”, ka­že u raz­go­vo­ru za „Po­li­ti­ku” Zo­ran Di­sić, pred­sed­nik Udru­že­nja za­na­tli­ja Su­bo­ti­ce. „Ne­ma do­volj­no maj­sto­ra elek­tri­ča­ra, vo­do­vo­da­ra, ako po­tra­ži­te te­sa­ra za­ka­zu­je vas za šest me­se­ci una­pred”. Di­sić na­vo­di da pro­ble­mi po­sto­je i u nje­go­voj stru­ci, da ne­ma do­volj­no ni auto­li­ma­ra, ali ni lju­di sprem­nih da ra­de.

„Ne­ka­da se zna­lo, mo­raš da ra­diš pr­vo u ra­di­o­ni­ci, da stek­neš maj­stor­sko pi­smo, a sa­da ni­ti ima­mo vre­me­na da ih ob­u­či­mo, a ne­ma vi­še ni maj­sto­ra ko­ji to zna­nje mo­gu da pre­ne­su, ni­ti onih ko­ji že­le da uče”, na­sta­vlja Di­sić.

Nje­go­ve re­či po­tvr­đu­je i Pe­tar Pa­vlo­vić gra­đe­vin­ski in­že­njer iz „Mo­no­lit” gra­đe­vin­ske fir­me. „Ima­mo pro­ble­ma da na­đe­mo i do­bre maj­sto­re u gra­đe­vi­nar­stvu, pa čak nam ne­do­sta­ju i ne­kva­li­fi­ko­va­ni rad­ni­ci.”

O ne­do­stat­ku za­na­tli­ja i rad­ni­ka sa sred­njom struč­nom spre­mom sve­do­či­lo je is­ku­stvo ze­ma­lja cen­tral­ne i is­toč­ne Evro­pe u tre­nut­ku ka­da su se pri­klju­či­le Evrop­skoj uni­ji, a za­hva­lju­ju­ći dvoj­nom dr­ža­vljan­stvu sa Ma­đar­skom, ali i Hr­vat­skom se­ver Sr­bi­je se upra­vo na­šao u toj si­tu­a­ci­ji. Zbog to­ga mno­gi tvr­de da kra­ća li­sta ne­za­po­sle­nih ni­je re­zul­tat otva­ra­nja no­vih rad­nih me­sta u Su­bo­ti­ci i oko­li­ni, već po­pu­nja­va­nje rad­nih me­sta u EU.

Ka­ko za­dr­ža­ti rad­ni­ka po­sta­lo je i glav­no pi­ta­nje mno­gih pred­u­ze­ća. Je­dan pri­vat­nik ko­ji ni­je že­leo da go­vo­ri pod ime­nom i pre­zi­me­nom ka­že da je rad­ni­ku elek­tri­ča­ru kroz fik­snu i va­ri­ja­bil­nu pla­tu is­pla­ći­vao za­ra­du u vi­sni i do 900 evra. Oti­šao je kod dru­gog za pla­tu ve­ću od 100.000 di­na­ra. Di­sić na­vo­di da se za­ra­de do­brih maj­sto­ra kre­ću u vi­si­ni od 60.000 do 70.000 di­na­ra.

„Sat­ni­ca maj­sto­ra u li­mar­skoj ili auto-ra­di­o­ni­ci je iz­me­đu 1.100 i 1.300 di­na­ra. Mno­gi bi pla­ti­li i vi­še da mo­gu da za­dr­že rad­ni­ka, ali ne mo­gu to da na­pla­te od ku­pa­ca”, na­vo­di Di­sić. Za­ra­de za­na­tli­ja go­to­vo su dvo­stru­ko vi­še ne­go rad­ni­ka u In­du­strij­skoj zo­ni, ko­ja se sma­tra naj­va­žni­jim pri­vred­nim re­sur­som gra­da. Me­đu­tim, za­na­tli­je sma­tra­ju da je neo­p­hod­no da se i nji­ma po­mog­ne ka­ko bi se sa­ču­vao taj sloj struč­nih rad­ni­ka, a ne da se svi pre­tvo­re u la­ko za­me­nji­vu rad­nu sna­gu na pro­iz­vod­noj tra­ci.

„Bi­li smo sprem­ni da da­mo svoj do­pri­nos du­al­nom obra­zo­va­nju i da fi­nan­si­ra­mo jed­no kom­bi­no­va­no ode­lje­nje u sred­njoj ško­li gde bi uče­ni­ci tri da­na u sed­mi­ci išli na prak­su kod svog ’spon­zo­ra’, a dva da­na uči­li op­šte pred­me­te u ško­li, ali na ža­lost ni­smo us­pe­li da ovu na­šu ide­ju uklo­pi­mo u po­sto­je­ći za­kon­ski okvir”, na­po­mi­nje Di­sić.

Pa­vlo­vić iz „Mo­no­lit” gra­đe­vin­ske fir­me ka­že da ce­lo­kup­na gra­na ima pro­ble­ma da na­đe zi­da­re. U isto vre­me u su­bo­tič­koj sred­njoj Po­li­teh­nič­koj ško­li tre­nut­no ima sa­mo dva uče­ni­ka na sme­ru za zi­da­re, i ne­što vi­še od 20 uče­ni­ka u kom­bi­no­va­nom ode­lje­nju za ke­ra­mi­ča­re i mo­le­re. Zbog to­ga su gra­đe­vin­ske fir­me pri­be­gle „uvo­zu” rad­ni­ka iz dru­gih sre­di­na. „Sa­ra­đu­je­mo sa gru­pom iz­vo­đa­ča iz Pi­ro­ta i oni do­đu se­zon­ski, ra­de udar­nič­ki či­tav dan, to je re­kao bih kao ga­star­baj­ter­ski, i to tra­je dok je gra­đe­vin­ska se­zo­na. Nji­hov rad je ne­što sku­plji, baš zbog to­ga, ali ako do­bro ra­de to je je­di­no re­še­nje”, na­vo­di Pa­vlo­vić.

Di­sić sma­tra da be­ne­fi­ci­je za za­po­šlja­va­nje ovih rad­ni­ka ni­su do­volj­ne jer se ov­da­šnji pred­u­zet­ni­ci bo­re sa uslo­vi­ma za­ra­da u ino­stran­stvu ko­ji­ma se od­vla­či ov­da­šnja rad­na sna­ga. Ipak na li­sti Na­ci­o­nal­ne slu­žbe za za­po­šlja­va­nje u Se­ver­no­bač­kom okru­gu po­sao tra­ži 29 te­sa­ra, 23 zi­da­ra, 15 elek­tro­in­sta­la­te­ra i 29 elek­tro­me­ha­ni­ča­ra. Me­đu ne­za­po­sle­ni­ma je i osam auto­li­ma­ra, i 19 auto­e­lek­tri­ča­ra. Me­đu­tim, ne­zva­nič­no se mo­že ču­ti da je reč o sta­ri­jim rad­ni­ci­ma ko­ji pred­u­zet­ni­ci ne­volj­no pri­ma­ju, a me­đu nji­ma ima i onih ko­ji zbog te­ških uslo­va ra­da bi­ra­ju ne­ke lak­še po­slo­ve.

 

POLITIKAKOMENTARI

 1. Salamander kaže:

  Da bi se zadržao dobar majstor potreba je dobra plata – pošto naša zemlja nije na tom nivou većina odlazi na zapad što je sasvim normalno ako postoji potražnja. Svako živi od svog rada osim velike većine koji je na državnim jaslama, pa je razumljivo nezadovoljstvo RADNIKA i odlazak u inostranstvo se nameće samo po sebi.

 2. Zorica kaže:

  Dobra plata i radnici ostaju i dobri uslovi za rad ….i nema poblema za radnike ima ih …..,plata od 60-80 hiljada zadovoljava covjeka i vecina nece nikuda ici ..

 3. Ekonomija kaže:

  Dobru platu treba i neko da zaradi. Od zakrzljalog slabasnog i neuhranjenog coveka nikada nece biti dobrog sportiste koji postize dobre rezultate. Kakvi ljudi, takva im je privreda, kakva privreda, takve i zarade.

 4. Pajo kaže:

  Da ste vi poslodavci razmisljali na vreme situacija bi bila bolja! Da nije moj komsija tri puta ostao bez dela zarade ! Zbog bilo kakvih razloga samo da bi poslodavac nesto sebi usparao!On bi ostao tu i sin bi mu sada u dvadesetim godinama bio dobar majstor a ne radnik Vapijana u Becu! Da ste prijavljivali radnike,da ste postovali praznike, vikende,prekovremene sate i uslove rada sada bi imali radnike!
  A uskoro cete i vi kao i politicari Subotice da krivite radnike koji nece da rade za crkavicu u nehumanim uslovima da odlaze u inostranstvo i mode i hita !

 5. tarabetina kaže:

  Pajo svaka je na mestu.

  da ste pre cuvali dobre radnike i da ih niste kinjili kao robove sada bi bili u boljoj situaciji

 6. Nikola kaže:

  Jednostavno, zadnji decenija se nije postovao radnik, majstor i to sad ide na naplatu,

 7. Klasno svestan radnik kaže:

  Niko ne treba i ne mora da postuje radnika, niti radniku treba necije postovanje. Ono sto radniku treba je da se postuje zakon o radu i sve zakonske obligacije koje iz toga proisticu i radniku je to savim dovoljno. Necije postovanje radnik ne moze da namaze ni sebi ni deci na hleb. Postovanje za postovanje, a sir za pare.

 8. igor kaže:

  Slazem se da se danas radnik u Srbiji ne postuje pa zato odlazi tamo gde ga tretiraju kao coveka ali druga strana problema je u tome da je ova trula drzava siromasna pa svoje usluge ne mozes naplatiti posteno jer narod zivi u bedi i samim tim, cak i da zelis ne mozes majstora platiti koliko bi trebalo.Ne znam ima li uopste razumljivog resenja dok drzavu vode ovakve vucibatine.

OSTAVITE KOMENTAR