Zahtevi za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine u MZ

U cilju pružanja pomoći gradjanima koji žele da podnesu zahtev za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na gradjevinskom zemljištu, kako bi izbegli nepotrebne troškove putovanja i čekanje na šalterima, Gradska uprava Grada Subotice postigla je dogovor sa Republičkim geodetskim zavodom-Služba za katastar nepokretnosi Subotica da se prijem zahteva može obavljati i u Mesnim zajednicama Grada Subotice a potom prosledjivati ovom organu na daljnji postupak.

Katastar

1. Zahtev se podnosi na propisanom obrascu koji građani mogu preuzeti u Mesnoj zajednici.
2. Zahtev podnosi lično korisnik gradjevinskog zemljišta,
3. U slučaju kada ima više suvlasnika na građevinskom zemljištu koje je predmet konverzije, zahtev može podneti samo jedan od suvlasnika-korisnika.
4. Uz zahtev je potrebno doneti na uvid:

– ličnu kartu ili drugu važeću javu ispravu.
– ukoliko korisnik raspolaže nekom od isprava (List nepokretnosti, Rešenje o nasledjivanju, kupoprodajni ugovor i dr.) iz kojih se može preuzeti podatak o broju parcele i katastarskoj opštini na kojoj se nalazi gradjevinsko zemljište koje je predmet konverzije, potebno je istu doneti na uvid.
– ukoliko podnosilac zahteva ne raspolaže ni jednom od navedenih isprava ovlastiće sekretara mesne zajednice da u njegovo ime može preuzeti traženi podatak sa sajta Republičkog geodetskog zavoda-javni uvid.
– na istom zahtevu mogu se evidentirati podaci za više nepokretnosti.
– uz zahtev se prilaže i dokaz o uplaćenoj Republičkoj administrativnoj taksi u iznosu od 300,00 dinara.

Prijem zahteva vrši se u Mesnoj zajednici prema ustaljenom radnom vremenu.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR