Na osnovu međunarodnog Ugovora o zajmu, odnosno Aneksa pomenutog Ugovora između Grada i EBRD postoji obaveza izjednačavanja cena čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda po svim kategorijama korisnika, kao i obaveza i zaključivanja Sporazuma  između Grada i JKP „Vodovod i kanalizacija“

 

Sporazumom o pružanju usluga snabdevanja vodom, sakupljanja i obrade otpadnih voda za Grad Suboticu, utvrđeno je da će se cene u skladu sa akcionim planom  izjednačiti u periodu 2012-2015 godine. Izjednačavanje podrazumeva zadržavanje pojedinih cena na istom nivou, neke treba da se povećaju, a neke da se smanje u zavisnosti od vrste usluga i kategorije korisnika.

 

Upravni odbor JKP „Vodovod i kanalizacija“ je na svojoj sednici održanoj dana 26. januara 2012.godine, doneo Odluku o cenama usluga Preduzeća koja je u skladu sa Akcionim planom i donetim Programom poslovanja za 2012.godinu,  i uputio je osnivaču na davanje saglasnosti.

 

Odlukom je za korisnike usluga u individualnom i kolektivnom stanovanju predviđeno povećanje za oko 11 %, za korisnike usluga u poslovnom prostoru smanjenje za oko 3 %, a za beneficirane potrošače povećanje za 3%.

 

CENE  SU BEZ PDV-a
01. april 2011. 01. mart 2012
Za korisnike u individualnom i kolektivnom stanovanju
– čista voda 38,13 din/m3 39,90  din/m3
– odvođenje otpadnih voda 15,66 din/m3 18,25  din/m3
– prečišćavanje otpadnih voda 15,66 din/m3 19,03  din/m3
69.45 77.18
Za korisnike usluga u poslovnom prostoru
– čista voda 48,11 din/m3 48,11  din/m3
– odvođenje otpadnih voda 31,51 din/m3 30,00  din/m3
– prečišćavanje otpadnih voda 39,89 din/m3 38,00  din/m3
119.51 116,11
Benificirani potrošači i potrošači iz kategorije zanatstva
– čista voda 48,11 din/m3 48,11  din/m3
– odvođenje otpadnih voda 25,55 din/m3 26,57  din/m3
– prečišćavanje otpadnih voda 25,55 din/m3 27,60  din/m3
99.21 102.28
Naknada za pogonsku spremnost sistema 

za sve kategorije korisnika utvrđuje se u mesečnom iznosu od 80,oo din  po svakom ispostavljenom računu.

 

Ostaje na istom nivou

 

Gradsko veće je na svojoj sednici održanoj dana 29. februara 2012. godine, dalo saglasnost na Odluku Upravnog odbora JKP „Vodovod i kanalizacija“ sa primenom od 1. marta 2012.godine.

 

Mr Suzana  Dulić, član Gradskog veća

 

 KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR