Ip­si­lon krak od­se­kao ra­ta­re od nji­va

Obi­la­zni­ca ko­ja je iz­me­sti­la tran­zit­ni sa­o­bra­ćaj iz cen­tra gra­da, do­ne­la je olak­ša­nje svi­ma, osim ra­ta­ri­ma ko­ji­ma je od­se­kla put od svo­jih nji­va.

Iz­grad­nja ipi­si­lon kra­ka, obi­la­zni­ce od 23 ki­lo­me­tra oko Su­bo­ti­ce ko­ja po­ve­zu­je gra­nič­ni pre­laz Ke­le­bi­ja sa auto-pu­tem ka Be­o­gra­du, za­vr­še­na je kra­jem pro­šle go­di­ne na­kon vi­še od 20 go­di­na grad­nje. Ta­ko je re­šen pro­blem iz­me­šta­nja te­škog te­ret­nog sa­o­bra­ća­ja iz cen­tra gra­da i na­kon dve de­ce­ni­je na­po­kon ubr­zao sa­o­bra­ćaj sa ko­ri­do­ra ka gra­nič­nom pre­la­zu. Me­đu­tim, ono što je bi­lo olak­ša­nje za put­ni­ke u tran­zi­tu, kao i za ve­ći­nu Su­bo­ti­ča­na, po­sta­lo je pro­blem za ne­ko­li­ko de­se­ti­na po­ljo­pri­vred­ni­ka ko­ji na Ke­le­bi­ji ima­ju nji­ve oko ove obi­la­zni­ce.

Ume­sto da do svo­jih ora­ni­ca sti­žu pu­tem od ne­ko­li­ko sto­ti­na me­ta­ra, sa­da trak­to­ri­ma i rad­nim ma­ši­na­ma mo­ra­ju da pre­va­lju­ju i vi­še od 20 ki­lo­me­ta­ra da bi uz­o­ra­li nji­ve. „Naš put do nji­ve pre­se­kao je ip­si­lon krak. Mi smo tra­ži­li da se o to­me raz­go­va­ra u me­snoj za­jed­ni­ci, nas 88 je pot­pi­sa­lo zah­tev, ali po­što to ni­je us­pe­lo, nas 19 se obra­ti­lo advo­ka­tu da ne­ka­ko ostva­ri­mo svo­ja pra­va”, ob­ja­šnja­va nam Da­ni­jel Ci­bo­lja Sa­bo, ko­me je „od­se­če­no” de­se­tak hek­ta­ra. Me­đu oni­ma ko­ji su po­seg­nu­li za za­kon­skim pa­ra­gra­fi­ma da bi sti­gli do svo­jih nji­va su i Ati­la Hor­njak, ko­ji ob­ra­đu­je oko 15 hek­ta­ra, i Žolt An­tal ko­ji ima 25 hek­ta­ra ze­mlje.

Oni ob­ja­šnja­va­ju da je auto-put pre­se­kao sta­ri atar­ski put po­znat kao Milj­kut­ski put ko­jim su po­ljo­pri­vred­ni­ci išli do nji­va. Ka­ko bi sti­gli do ora­ni­ca, oni sa­da mo­ra­ju da iza­đu na ip­si­lon krak i idu do pr­vog kru­žnog to­ka ka­ko bi se vra­ti­li na su­prot­nu stra­nu. To zna­či da svo­je rad­ne ma­ši­ne vo­ze vi­še od 12 ki­lo­me­ta­ra u jed­nom prav­cu, i to na pu­tu na ko­jem se od­vi­ja in­ten­zi­van me­đu­na­rod­ni sa­o­bra­ćaj.

„Za­kon pred­vi­đa da na sva­kih pet ki­lo­me­ta­ra mo­ra da po­sto­ji iz­laz za lo­kal­no sta­nov­ni­štvo i naš advo­kat se po­zvao na taj član. Ta­ko smo us­pe­li da ostva­ri­mo da se na jed­nom me­stu za­tvo­ri ja­rak po­red pu­ta i da se na­ma stvo­ri mo­guć­nost da pre­se­če­mo obi­la­zni­cu. Mi trak­to­rom po­preč­no pre­la­zi­mo pre­ko ip­si­lon kra­ka, ali to je za sa­da je­di­no re­še­nje. Us­pe­li smo i da is­pred tog im­pro­vi­zo­va­nog pre­la­za bu­de po­sta­vljen i sa­o­bra­ćaj­ni znak ogra­ni­če­nja br­zi­ne, jer sve ovo je vr­lo ne­be­zbed­no”, ob­ja­šnja­va Da­ni­jel Ci­bo­lja Sa­bo.

Žolt An­tal do­da­je da je sa­da još i do­bro, su­ša je i ka­da iz­la­ze na put sa rad­nim ma­ši­na­ma, ne osta­vlja­ju trag. Uko­li­ko se si­tu­a­ci­ja ne pro­me­ni, to­kom je­se­ni trak­tor­ski toč­ko­vi raz­ba­ci­va­će bla­to po ip­si­lon kra­ku ko­ji sa­da ima pro­fil po­lu­a­u­to­pu­ta.

Pro­je­kat iz­grad­nje ip­si­lon kra­ka pred­vi­đao je i iz­grad­nju nad­put­nja­ka kod Milj­kut­skog pu­ta, ali on ni­je iz­gra­đen. Re­še­nje za ovu si­tu­a­ci­ju sa­da je na­do­mak. Mi­ni­star­stvo gra­đe­vi­nar­stva, sa­o­bra­ća­ja i in­fra­struk­tu­re ove sed­mi­ce ras­pi­sa­lo je jav­nu na­bav­ku za iz­grad­nju nad­put­nja­ka kod Milj­kut­skog pu­ta. Pro­ce­nje­na vred­nost jav­ne na­bav­ke je pre­ko 203 mi­li­o­na di­na­ra, a od tre­nut­ka uvo­đe­nja u po­sao iz­vo­đač ima 150 ka­len­dar­skih da­na za za­vr­še­tak po­sla. To zna­či da bi po­ljo­pri­vred­ni­ci do kra­ja go­di­ne, od­no­sno go­di­nu da­na na­kon za­vr­še­tak ip­si­lon kra­ka, mo­gli da do­bi­ju nad­vo­žnjak ko­ji bi im olak­šao i skra­tio do­la­zak do nji­va.

 

POLITIKA

 

 KOMENTARI

 1. Oki kaže:

  Trajaće to i malo duže, nema od tog ništa bar još godinu-dve, dana.
  A gospodo poljoprivrednici, šta bi bilo da se ostali građani pobune zbog vašeg bahato rasipanje blata po putevima.
  I to stoji u zakonu da ste dužni očistiti vozila i mašine pre stupanja na asfaltne puteve.
  To vas baš i ne interesuje?

 2. Istinom protiv lazi kaže:

  @ Oki
  pa verovatno da firma brata Velikog Firera nije pokrala pare bili bi izgradjeni projektom predvidjeni izlazi i nadvoznjazi sve bi bilo u redu , i ne bi imao blata na putu, misli o tome…

 3. Oki kaže:

  @da li? istinom protiv laži
  Pa evo primer tebi kao bivšem taksisti, kad si vozio za ljutovo, žednik, Bajmok, itd kao nikad ti blato od traktora nije smetalo na putu, a činjenica je, da velikog firera nije bilo na vlasti do pre 8 godina.
  Kako bi se reklo, sedi, jedan, bez razmišljanja.
  Moja primedba nikakve veze nema sa tim ko je na vlasti već o ponašanju “zemljoradnika”.

 4. Metuzalem kaže:

  Pošto obilaznica ni je auto put nego polu autoput,tako ne treba graditi ni nadputnjak odnosno nadvožnjak iznad njega.
  Takođe poljoprivrednici bi trebalo da stave prst na čelo i da se zapitaju šta bi korisnije moglo da se izgradi, npr urede atarski putevi, pristupnice da imaju gde da očiste blato itd.
  Smatram da je ovo još jedna igra kako bi se tih 200 miliona utuklo na gluposti uz aminovanje vladajućih sns i svm koji mrače i oblače na svim nivoima i instruiraju dotične šta da rade.

 5. croat kaže:

  Taj put je lep ravan ne ide kroz naseljena mesta , najbezbednije je da se naprave nadvoznajaci kako je na pocetku i bilo planirano. Koliko su potrosili sa kelebijske strane na zastave, sendvice i dnevnice za tapsace i svitu njegovog visocanstva mogao se i napraviti neki nadvoznjak. Al ajd to su radikaska posla , skupo napravis neko sr..e, puna ti usta kako radis, nadjes neprijatelja koji je za sve kriv…. Kriv Djilas, krivi gasterbajteri sad ce biti krivi zemljoradnici….

 6. Istinom protiv lazi kaže:

  @Oki
  Slucajno bas u cetvrtak sam bio u Vukovic kraju jer sam imao nekog posla tamo,pa sam isao preko Tavankuta i vracao se preko Bajmoka i mogu ti reci da su putevi bili cisti,bez obzira sto je bilo malo kise.Tako da sam obisao bas relaciju koju spominjes.

 7. Afet kaže:

  Ima ju para kp pleve a zale se na 20km benzina stoce potrositi

 8. (ba)laban kaže:

  @Oki

  Ti očigledno ne koristiš proizvode sa njiva koje obrađuju ovi marljivi ljudi. Ne koristiš i ishrani brašno, ulje… no jedeš govna.

 9. Sandwiken kaže:

  Poljoprivrednici se bune, kako da se uključe u saobraćaj( pređu put) sa neobeleženim, neispravni, i ne registrovanim mašinama, prikolicama, itd.
  I ovaj na slici, pogledajte mu tu cisternu. To je sramota, i onda se čudi kad mu dođe saobraćaja i napiše kaznu.
  Svi bi uređenu državu, ali da ne mora ništa da se plati.

 10. croat kaže:

  (ba) laban hahahahhahahah . Stvarno neverovatno, ljudi imaju realan problem koji dotice i nas a tu ih cerece kao da sami predstavnici OVK.

 11. Metuzalem kaže:

  @oki
  Predlažem ti:

  Probaj priko Gornjeg, pa na Gailć-kraj, onda direkt na Madaraš (granični prelaz), pa na Bajmok.

  Biće ti lakše.

 12. Šojić kaže:

  Koliko je auto put Horgos-Beograd presekao njiva

 13. Metuzalem kaže:

  @istinom protiv laži

  Majstore,
  Knjigu u šake i počni da nadoknađuješ ,,pozitivnu geografiju”

 14. HAJDUK kaže:

  Lepo je OKI napisao. Šta se svi pravite grbavi? Seljaci su gladni svakog centimetra zemljišta. Dok je bio samo ” somborski put ” spojen sa ” starim beogradskim putem ” orali su bukvalno do ivice puta, kanala nije bilo, na putu su okretali. Sad recite da nije istina. Ima čak i pištaljka sa sličnim problemom gde seljaci ( namerno sam pisao seljaci, ne poljoprivrednici, jer nisu svi isti ) izvlače blato na put.

 15. Oki kaže:

  @balvane
  Ako ti je to glavna hrana, onda me ni ne čudi šta pišeš to što pišeš. Ko o čemu baba o uštipcima, a balvan o svojoj hrani (govnima). Od svih tih govana si se baš napunio celuloze, oooo balvane!!!

 16. --------------------------- kaže:

  Istinom protiv lazi@@@@kakote nije sramota lagati?

 17. Gligorije kaže:

  Hajduk
  Ne seri.

 18. Gligorije kaže:

  Sojic
  Presekaobi svakih 5 km postavljen nadvoznjak za prelaz preko auto puta, zar ne??? Ili ne vidis nadvoznjake kad si u autu?

 19. Marinero kaže:

  Kada su Nemci pred kraj 19 veka prokopali Kilski kanal duzine 98 kilometara i koji spaja Istocno sa Severnim morem, preseceni su ne samo seoski i poljski putevi nego su odjednom i citava sela i gradovi razdeljeni na dva dela. Graditi za svako selo odgovarajuci most je bilo skupo i onda je carskom naredbom svako selo dobilo skelu (kompu) da je besplatno koristi za prebacivanje ljudi i vozila sa jedne obale na drugu. Te skele po selima postoje i dan danas, modernizovane su u skladu sa danasnjom tehnikom i jos uvek su za sve one koji zele sa jedne obale na dugu potpuno besplatne, bez obzira da li su u pitanju domaci ili putnici u prolazu. Finansiraju se iz prihoda koje ostvaruje kanal od taksi za plovidbu. Ovim hocu samo da kazem da negde postoje i takve vlasti koje se prema gradjanstvu ne odnose sa “bas me briga”

 20. Oki kaže:

  @metuzalem
  Nisam baš siguran u kom kontekstu je vaše obraćanje meni

OSTAVITE KOMENTAR