Izabran novi vd direktora Zavoda za urbanizam

Timea Tripolszki, dipl. ekonomista, imenovana je za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća “Zavod za urbanizam Grada Subotice” Subotica, na 33. Sednici Gradskog veća u Subotici. Imenovana će obavljati dužnost iz stava 1. ove tačke počev od 3. septembra 2015. godine do okončanja statusne promene pripajanja Javnog preduzeća “Zavod za urbanizam Grada Subotice” Subotica Javnom preduzeću “Direkcija za izgradnju Grada Subotice” Subotica, a najduže šest meseci od dana njenog imenovanja.

timea

Pored toga, Članovi Gradskog veća su doneli i Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom “Regionalna deponija” Subotica
za 2015. godinu.

U Obrazloženju se navodi da: “Zakonom o javnim preduzećima je utvrđeno da se obaveza donošenja programa i davanje saglasnosti od strane osnivača primenjuje i na društva kapitala koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, a čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave. DOO “Reginalna deponija” Subotica je društvo kapitala čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave i obavlja delatnost koja se smatra delatnošču od opšteg interesa, te iz toga proizilazi i obaveza Društva da dobije saglasnost od strane svih osnivača na svoj program poslovanja. Grad Subotica je jedan od članova Društva sa udelom od 54,79 %. Zakonom o javnim preduzećima utvrđeno je koje elemente Program poslovanja mora da sadrži, a Zaključkom Vlade Republike Srbije usvojen je tekst Uputstva za izradu godišnjih programa poslovanja za 2015. god.“

Skupština grada Subotice je na sednici održanoj 2. marta 2015. god. dala saglasnost na Program poslovanja Društva za 2015.godinu. Skupština Društva je na svojoj sednici održanoj dana 30. jula 2015. god. usvojila izmenu Programa poslovanja Društva na način kako je dato u materijalu i istu uputila Gradu Subotici na davanje saglasnosti.KOMENTARI

  1. roki kaže:

    Djevojko sta ce ti ova politika, nista ti dobro nece doneti…radila si u banci kao direktor i zar ti je trebalo ovo petljanje u politiku?

OSTAVITE KOMENTAR