Oglas Matijević

IM “MATIJEVIĆ” DOO NOVI SAD

Rumenački put 86, Novi Sad

OGLAŠAVA PRODAJU NEPOKRETNE IMOVINE

ZATVORENIM PONUDAMA

 

Nepokretna imovina koja se prodaje sastoji u sledećem:

 

PRVA CELINA

 

Farma svinja Bikovo, upisana u list nepokretnosti broj 1825, K.O. Bikovo:

 

-Parcela 2591 zemljište pod zgradom 910 m2 (tovilište)

 

-Parcela 2592 zemljište pod zgradom 892 m2 (tovilište)

 

-Parcela 2593 zemljište pod zgradom 924 m2 (tovilište)

 

-Parcela 2594 zemljište pod zgradom 884 m2 (tovilište)

 

-Parcela 2595 zemljište pod zgradom 924 m2 (tovilište)

 

-Parcela 2597 zemljište pod zgradom 1.819 m2 (tovilište),

 

i upisana u list nepokretnosti broj 289, K.O. Bikovo:

 

-Parcela 2577/7 zemljište pod zgradom 240 m2 (klanica), parcela 2577/7 zemljište pod zgradom 360 m2 (tovilište), parcela 2577/7 zemljište pod zgradom 565 m2 (tovilište), sa pripadajućim zemljištem uz zgradu

 

DRUGA CELINA

 

Farma krava Bikovo, upisana u list nepokretnosti broj 289, K.O. Bikovo:

 

-Parcela 2577/2 zemljište pod zgradom 512 m2 (štala za priplodne junice), parcela 2577/2 dvorište 500 m2

 

-Parcela 2577/2 pašnjak 16.571 m2

 

-Parcela 2577/4 zemljište pod zgradom 967 m2 (štala za tov junadi), parcela 2577/4 zemljište pod zgradom 1.718 m2 (mešaona), sa pripadajućim zemljištem uz zgradu

 

i upisana u list nepokretnosti broj 1825 K.O. Bikovo:

 

-Parcela 2577/5 zemljište pod zgradom 2.830 m2 (farma krava), parcela 2577/5 zemljište uz zgradu 19.174 m2 (ekonomsko dvorište)

 

TREĆA CELINA

 

Uprava Bikovo, upisana u list nepokretnosti broj 289, K.O. Bikovo:

 

-Parcela 2704 zemljište pod zgradom 564 m2 (upravna zgrada), parcela 2704 zemljište pod zgradom 470 m2 (zgrada za kolektivno stanovanje), parcela 2704 zemljište pod zgradom 213 m2 (zgrada za kolektivno stanovanje), parcela 2704 zemljište pod zgradom 420 m2 (restoran), parcela 2704 zemljište pod zgradom 363 m2 (stambeno poslovna zgrada), parcela 2704 zemljište pod zgradom 58 m2 (ambulanta), sa pripadajućim zemljištem uz zgradu.

 

ČETVRTA CELINA

 

Mašinski park Bikovo, upisan u list nepokretnosti broj 1825, K.O. Bikovo:

 

-Parcela 2601 zemljište pod zgradom 195 m2, parcela 2601 zemljište uz zgradu 500 m2, parcela 2601 pašnjak 2.386 m2

 

-Parcela 2602 zemljište pod zgradom 295 m2, parcela 2602 zemljište pod zgradom 94 m2, parcela 2602 zemljište uz zgradu 500 m2, parcela 2602 pašnjak 746 m2

 

-Parcela 2605 zemljište pod zgradom 283 m2, parcela 2605 zemljište pod zgradom 446 m2, parcela 2605 zemljište pod zgradom 117 m2, parcela 2605 zemljište uz zgradu 500 m2, parcela 2605 pašnjak 9.837 m2

 

* radionica 800 m2, benzinska pumpa 32 m2, nastrešnica za priključne mašine 438 m2, garaža za traktore 560 m2, nastrešnica za kombajne 660 m2, praonica 45 m2, portirnica 14 m2, stolarska radionica 445 m2, magacin ulja i maziva 36 m2, kompresorska kućica 63 m2.

 

PETA CELINA

 

Ekonomija „Jedinstvo“ Mikićevo, upisana list nepokretnosti broj 600, K.O. Žednik:

 

-Parcela 445 zemljište pod zgradom 266 m2 (upravna zgrada), parcela 445 zemljište pod zgradom 391 m2 (zgrada za koju nije ponata namena), parcela 445 zemljište pod zgradom 175 m2 (magacin), parcela 445 zemljište pod zgradom 73 m2 (zgrada za kolektivno stanovanje), parcela 445 zemljište pod zgradom 84 m2 (zgrada za kolektivno stanovanje), sa pripadajućim zemljištem uz zgradu

 

Zgrade na zemljištu su u svojini IM Matijević Novi Sad sa pravom korišćenja na zemljištu uz zgradu.

 

Navedene nepokretnosti se prodaju u viđenom stanju, po celinama, bez prava na naknadnu reklamaciju kupca.

 

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica.

 

Ponudu dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja, preporučenom pošiljkom na adresu:

 

IM “MATIJEVIĆ” NOVI SAD

Imovinsko-pravna služba

Rumenački put 86

– zatvorena ponuda – ne otvarati –

 

Sve poreske obaveze, troškove taksi i overu kupoprodajnog ugovora, kao i druge troškove koji proističu snosi kupac.

 

Prodavac zadržava pravo da odustane od Oglasa i ukoliko se u međuvremenu promene okolnosti obavezuje se da o tome blagovremeno obavesti zainteresovana lica.

 

Sve informacije i najave razgovora na telefon: 064/8830806, Željko Radanović

 

DIREKTOR

dipl.ing. Milan Jozanov, s.r.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR