Oglas o davanju na korišćenje delova površina javne namene u zoni nadležnosti DOO “Park Palić”

Na osnovu člana 5. stav 1. alineja 3. Odluke o utvrđivanju granica prostornog obuhvata u kome se društvu sa ograničenom odgovornošću za upravljanje turističkim prostorom „Park Palić“ Palić poveravaju delatnosti od opšteg interesa u cilju realizacije Master plana Palić i Odluke o uslovima i načinu davanja na privremeno korišćenje površine javne namene u zoni nadležnosti „Park Palić“ DOO, DOO“Park Palić“ objavljuje:


OGLAS
o davanju na privremeno korišćenje delova površina javne namene u zoni nadležnosti DOO “Park Palić”

I


Raspisuje se javni oglas za davanje na privremeno korišćenje delova površina javne namene u javnoj svojini u zoni nadležnosti DOO “Park Palić. Predmet ovog oglasa nije davanje na korišćenje manjih montažnih objekata, nego samo davanje na privremeno korišćenje delova površina javne namene.


Daju se na privremeno korišćenje površine javne namene:
A. Za postavljanje uređaja za obavljanje delatnosti u periodu od tri godine i to od dana zaključenja Ugovora do 30.09.2016. godine, za delove površine javne namene označene u Privremenom planu o privremenom korišćenju javne površine u zoni nadležnosti „Park Palić“ doo kao:
– površina 1 – u površini do 4 m2 na lokaciji obala Lajoša Vermeša (kod vile Bagojvar );
– površina 2 – u površini do 4 m2 na lokaciji obala Lajoša Vermeša (kod vile Bagojvar);
– površina 3 – u površini do 4 m2 na lokaciji obala Lajoša Vermeša (kod vile Bagojvar );
– površina 4 – u površini do 4 m2 na lokaciji ulica Jezerska (kod Eko centra);
– površina 5 – u površini do 4 m2 na lokaciji ulica Jezerska (kod Eko centra);
– površina 6 – u površini do 4 m2 na lokaciji ulica Jezerska (kod Eko centra);
– površina 7 – u površini do 4 m2 na lokaciji obala Lajoša Vermeša (kod Broda);
– površina 8 – u površini do 4 m2 na lokaciji obala Lajoša Vermeša (kod Broda);
– površina 9 – u površini do 4 m2 na lokaciji obala Lajoša Vermeša (krivina kod Prezidenta);
– površina 10 – u površini do 4 m2 na lokaciji obala Lajoša Vermeša (krivina kod Prezidenta);
– površina 11 – u površini do 4 m2 na lokaciji obala Lajoša Vermeša (krivina kod Prezidenta);
– površina 12 – u površini do 4 m2 na lokaciji obala Lajoša Vermeša (krivina kod Prezidenta);
– površina 13 – u površini do 150 m2 na lokaciji obala Lajoša Vermeša (krivina kod Prezidenta);
– površina 14 – u površini do 4 m2 na lokaciji obala Lajoša Vermeša (na ulazu u Muški štrand);
– površina 15 – u površini do 80 m2 na lokaciji Muški strand (kod kabina),
– površina 16 – u površini do 200 m2 na lokaciji ulaz na Muški strand (iza kabina – bivši paintball);


Površine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 14 se izdaju za obavljanje svih vidova zanatskih usluga, ugostiteljskih usluga prehrane ili svih vidova trgovine na malo neprehrambenim proizvodima. Početna cena za sticanje prava privremenog korišćenje dela površine javne namene za navedene površine iznosi 10.000,00 dinara. Na izlicitirani iznos se dodaje iznos PDV-a.


Površine 13 i 15 se izdaju za obavljanje delatnosti zabavnih i tematskih parkova i sl, tj. za delatnosti čija šifre delatnosti počinju sa 93. Početna cena za sticanje prava privremenog korišćenje dela površine javne namene za površinu 13 iznosi 68.000,00 dinara, a za površinu 15 iznosi 36.000,00 dinara.


Površina 16 se izdaje za obavljanje delatnosti sporta. Početna cena za sticanje prava privremenog korišćenje dela površine javne namene za površinu 16 iznosi 90.000,00 dinara. Na izlicitirani iznos se dodaje iznos PDV-a.


B. Za postavljanje manjih montažnih objekata na Peščanoj plaži na Paliću u periodu od 5 godina od dana zaključenja Ugovora o davanju na privremeno korišćenje dela površine javne namene, za delove površine javne namene predviđene Odlukom o donošenju plana za postavljanje montažnih objekata i letnjih bašti na “Peščanoj plaži” na Paliću-deo obale jezera Palić(Sl.list Grada Subotica 19/2010) kao:


– površina za postavljanje kioska P1 – u površini od 20 m2 na lokaciji broj 1
– površina za postavljanje kioska P3 – u površini od 20 m2 na lokaciji broj 3
– površina za postavljanje kioska P4 – u površini od 20 m2 na lokaciji broj 4
– površina za postavljanje kioska P5 – u površini od 40 m2 na lokaciji broj 5
– površina za postavljanje kioska P6 – u površini od 42 m2 na lokaciji broj 6
– površina za postavljanje kioska P7 – u površini od 20 m2 na lokaciji broj 7


Navedene površine se izdaju za obavljanje svih vidova ugostiteljskih usluga prehrane ili svih vidova trgovine na malo neprehrambenim proizvodima;


Početna cena za sticanje prava privremenog korišćenje dela površine javne namene, za svaku pojedinačnu površinu iz tačke B iznosi 20.000,00 dinara. Na izlicitirani iznos se dodaje iznos PDV-a.


C. Za postavljanje manjih montažnih objekata na Paliću (van Peščane plaže) u periodu od 5 godina od dana zaključenja Ugovora o davanju na privremeno korišćenje dela površine javne namene, za delove površine javne namene predviđene Odlukom o donošenju plana za postavljanje montažnih objekata (kiosci) – na teritoriji Grada Subotica (Sl.list Grada Subotica 23/2010) kao:


– površina za postavljenje kioska XX.14. – u površini od 6,25 m2 na lokaciji Kanjiškog puta kod Muškog štranda;
– površina za postavljenje kioska XX.15. – u površini od 6,25m2 na lokaciji raskrsnice ulica Lovranske i Kanjiški put;


Navedene površine se izdaju za obavljanje svih vidova ugostiteljskih usluga prehrane ili svih vidova trgovine na malo neprehrambenim proizvodima.


Početna cena za sticanje prava privremenog korišćenje dela površine javne namene, za površine XX.14 i XX.15 iznosi dinara 20.000,00 dinara. Na izlicitirani iznos se dodaje iznos PDV-a.


Detaljne informacije o pomenutim lokacijama zainteresovani mogu dobiti lično u DOO „Park Palić“ na adresi Kanjiški put 17a ili na telefon 024/602-780, u period od 08,00 do 12,00 časova. Delovi površine javne namene se daju na privremeno korišćenje pojedinačno.


II


Budući Korisnik je obavezan da obezbedi od nadležnih organa, sve potrebne saglasnosti za obavljanje delatnosti na površini javne namene za koju je konkurisao. O ovim potrebnim saglasnostima i ostalim dozvolama ili aktima Korisnik se može obavestiti kod nadležnih inspekcijskih organa, koji su nadležni za kontrolu obavljanja konkretnih delatnosti. Korisnik o svom trošku obezbeđuje neophodne priključke za obavljanje konkretne delatnosti. Takođe, obaveza Korisnika je da pribavi odgovarajuće rešenje za postavljanje manjeg montažnog objekta od nadležne službe za građevinarstvo uz pribavljenu saglasnost Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture ako je ista potrebna, i druge potrebne isprave nadležnih organa kod postavljanja manjih montažnih objekata.


Pod uređajima za obavljanje delatnosti podrazumevaju se: tezge, autići, sportske sprave i rekviziti, stalci za držanje robe, oglasni panoi, zamrzivači, aparati za pečenje kokica, prodaju sladoleda i slični aparati.


Rok za postavljanje montažnih objekata na površinama iz tačke B. i C. stava I ovog poziva, a u svemu prema važećim aktima, je tri meseca od dana zaključenja Ugovora o privremenom korišćenju delova površine javne namene. Pod manjim montažnim objektima smatraju se kiosci koji su kompaktno prenosivi. Na postavljanje manjih montažnih objekata primenjivaće se odredbe Odluke o donošenju plana za
postavljanje montažnih objekata i letnjih bašti na “Peščanoj plaži” na Paliću-deo obale jezera Palić(Sl.list Grada Subotica 19/2010) odnosno Odluke o donošenju plana za postavljanje montažnih objekata (kiosci)- na teritoriji Grada Subotica (Sl.list Grada Subotica 23/2010).


Pravo prijave na oglas imaju pravna lica i preduzetnici, koji su registrovani za obavljanje delatnosti koje se na konkretnim površinama mogu obavljati.


III


1. Na javnom nadmetanju mogu da učestvuju pravna lica koja se pismeno prijave do dana utvrđenog Oglasom.
2. Prijava na Oglas treba da sadrži:


1. sve podatke o podnosiocu prijave (tačan naziv pravnog lica, njegovo sedište, matični broj, PIB i ime ovlašćenog lica, odnosno tačan naziv radnje, ime i prezime imaoca radnje i njegov matični broj i tačnu adresu stanovanja imaoca radnje)
2.urednu punomoć za lice koje će zastupati pravno lice na javnom nadmetanju
3. sve podatke o površini javne namene za koji se prijava podnosi
4. izjavu da će se na površini za koju se prijava podnosi obavljati delatnost koja je navedena za konkretnu površinu u ovom javnom pozivu
5. izjavu da je ponuđač upoznat sa lokacijom površine za koju konkuriše, a ako licitira za objekte u tačkama B. i C. i da je upoznat sa izgledom montažnog objekta koji se može postaviti na konkretnu površinu te da se obavezuje da u roku iz javnog poziva o svom trošku izradi montažni objekat koji će postaviti na površinu i koji će biti u njegovom vlasništvu

6. dokaz o uplati oglasom predviđenog iznosa jemstva.


3. Oglas je otvoren zaključno sa 24.02.2014.godine, a objavljen je na oglasnoj tabli Grada Subotice, u sredstvima javnog informisanja: "Subotičke novine", "Magyar Szo", i u "Službenom listu Grada Subotice" i na zvaničnoj internet prezentaciji grada Subotice (www.subotica.rs).
4. Visina jemstva za učešće na javnom nadmetanju u iznosu od 20.000,00 dinara uplaćuje se na dan javnog nadmetanja, u gotovini.
5. Prijave se podnose u pismenom obliku na adresu Kanjiški put 17a, Palić, DOO“ Park Palić“, svakog radnog dana od 9 do 14 časova, zaključno sa 24.02.2014. godine, ili putem pošte.
6. Nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.
7. O vremenu i mestu javnog nadmetanja će svi prijavljeni biti obavešteni pismenim putem.
8. Kriterijum za utvrđivanje najpovoljnije ponude kod svih površina javne namene je najveća ponuđena cena.
9. Učesnik koji odustane od javnim nadmetanjem stečenog prava korišćenja površine javne namene, odnosno ne uplati ponuđeni iznos u roku od 24 časa od održanog nadmetanja-gubi pravo na povrat iznosa jemstva i smatra se da je odustao od ponude, a pravo korišćenja stiče sledeći učesnik sa najvećom ponuđenom cenom. Ako učesnik koji je Rešenjem određen za Korisnika ne zaključe Ugovor u roku od 15 dana od dana konačnosti rešenja, gubi jemstvo a izlicitrani i uplaćeni iznos se vraća učesniku.
10. Na izlicitirani iznos obračunava se i PDV u visini od 20%, koji se uplaćuje prilikom uplate izlicitirane vrednosti.


KomisijaKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR