Oglas o davanju na korišćenje javne površine za vreme Prvog maja na Paliću

ДОО «Парк Палић» Палић
Palicsi Park Kft. Palics
DOO «Park Palić» Palić
P a l i ć
Kanjiški put 17a


Na osnovu člana 5. stav 1. alineja 3. Odluke o utvrđivanju granica prostornog obuhvata u kome se društvu sa ograničenom odgovornošću za upravljanje turističkim prostorom „Park Palić“ Palić poveravaju delatnosti od opšteg interesa u cilju realizacije Master plana Palić i Odluke o uslovima i načinu davanja na privremeno korišćenje površine javne namene u zoni nadležnosti „Park Palić“ DOO, DOO“Park Palić“
objavljuje:


OGLAS

o davanju na privremeno korišćenje delova površina javne namene u zoni nadležnosti DOO “Park Palić”

I

Raspisuje se javni oglas za davanje na privremeno korišćenje površine javne namene u javnoj svojini u zoni nadležnosti DOO “Park Palić”, putem javnog nadmetanja
– licitacije, u periodu od 25.04. do 04.05.2014. godine za organizovanje, postavljanje i priređivanje luna parka, u okviru manifestacije “Proslava 1. Maja 2014.godine”.


Premetna površina se nalazi na lokaciji između Meteorološke stanice i Muškog štranda, u ukupnoj površini od 10.000 m2 sa pripadajućim parkingom, uz obavezu zauzeća površine od minimum 80%.


Početna cena za sticanje prava privremenog korišćenja iznosi 996.000,00 dinara u koju je uključen i PDV. Izlicitirani iznos predstavlja ukupnu naknadu za korišćenje predmetne površine u periodu od 25.04.2014. do 04.05.2014. godine.


II


Budući Korisnik je obavezan da obezbedi od nadležnih organa sve potrebne saglasnosti za obavljanje delatnosti na površini javne namene za koju je konkurisao. O ovim potrebnim saglasnostima i ostalim dozvolama ili aktima Korisnik se može obavestiti kod inspekcijskih organa koji su nadležni za kontrolu obavljanja konkretne delatnosti. Budući korisnik o svom trošku obezbeđuje neophodne komunalne priključke za obavljanje delatnosti, i sam snosi sve režijske troškove vezane za korišćenje javne površine u periodu trajanja korišćenja.


Pravo prijave na Oglas imaju pravna lica, koja su registrovani za organizovanje, postavljanje i priređivanje luna parkova.


III


1. Na javnom nadmetanju mogu da učestvuju pravna lica koja se pismeno prijave do dana utvrđenog Oglasom, tj. zaključno sa 24.02.2014. godine.
2. Prijava na Oglas treba da sadrži:


1. sve podatke o podnosiocu prijave (tačan naziv pravnog lica, njegovo sedište, matični broj, PIB i ime ovlašćenog lica,) i fotokopiju rešenja o registraciji ili izvod istog.
2. urednu punomoć za lice koje će zastupati pravno lice na javnom nadmetanju
3. izjavu da će se na predmetnoj površini obavljati delatnost koja je navedena u ovom Oglasu
4. izjavu da je podnosilac prijave upoznat sa lokacijom i infrastrukturom javne površine koja je predmet ovog Oglasa.
5. izjavu o tome da će budući korisnik ispoštovati zauzeće predmetne površine od minimum 80%.


3. Oglas ostaje otvoren od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Gradske uprave Subotica, u sredstvima javnog informisanja: "Subotičke novine", "Magyar Szo" i "Službeni list Grada Subotice", do 24.02.2014.godine
4. Visina jemstva za učešće na javnom nadmetanju u iznosu od 200.000,00 dinara i uplaćuje se na dan javnog nadmetanja, u gotovini.
5. Prijave se podnose u pismenom obliku na adresu Kanjiški put 17a, Palić, DOO “Park Palić“, svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 časova, zaključno sa 24.02.2014. godine, lično ili putem pošte, kontakt osoba: dipl.pravnik Simjanovski Ozren.
6. Nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje
7. O vremenu i mestu javnog nadmetanja svi prijavljeni će biti obavešteni pismenim putem
8. Kriterijum za utvrđivanje najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cena
9. Učesnik koji odustane od javnim nadmetanjem stečenog prava korišćenja površine javne namene, odnosno ne uplati ponuđeni iznos u roku od 24 časa od održanog nadmetanja – gubi pravo na povrat iznosa jemstva i smatra se da je odustao od ponude, a pravo korišćenja stiče sledeći učesnik sa najvećom ponuđenom cenom. Ako učesnik koji je Rešenjem određen za korisnika ne zaključi Ugovor u roku od 3 dana od dana konačnosti rešenja, ima pravo na povrat uplaćenog iznosa, umanjenog za visinu jemstva. Uplaćeno jemstvo neće se
vratiti ni drugom najboljem ponuđaču, dok prvi najbolji ponuđač ne uplati izlicitirani iznos, odnosno, u slučaju da prvi odustane od ponuđenog iznosa, dok drugi ponuđač ne uplati svoj najveći ponuđeni iznos.


KomisijaKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR