Oglas

IM “MATIJEVIĆ” DOO NOVI SAD

Rumenački put 86, Novi Sad

 

OGLAŠAVA

PRODAJU NEPOKRETNE IMOVINE ZATVORENIM PONUDAMA


Nepokretna imovina koja se prodaje sastoji od 10 celina, i to:

 

PRVA CELINA – Ekonomija „Mikićevo“ upisana u ZKNJ uložak broj 25, K.O. Donji Grad, izgrađeni na kat. parceli broj 42374, zgrade, dvorište, njiva Pavlovac, ukupne površine 8ha 65a 30 m2:

 

– upravna zgrada sa restoranom 1.196 m2 , magacin 350 m2, portirnica 9 m2 , objekat za tov junadi 1.030 m2, mašinska radionica 1.301 m2 , garaža za traktore 981 m2 , garaža za kombajne 1.216 m2 , magacin za ulja i maziva, benzinska pumpa, praonica

 

DRUGA CELINA – „Povrtar“ Subotica upisana u ZKNJ uložak broj 25, K.O. Donji Grad, izgrađeni na kat. parceli broj 33927, zgrade, dvorište, pašnjak Zapadne Ugarnice, ukupne površine 2ha 63a 55m2:

 

– upravna zgrada, gaderoba i sanitarne prostorije, hladnjača, magacin za ambalažu, hangar, magacin hemijskih sredstava, restoran, dva ukopana magacina za povrće

 

TREĆA CELINA – Farma svinja Bikovo, upisana u list nepokretnosti broj 1825, K.O. Bikovo:

 

-Parcela 2591 zemljište pod zgradom 910 m2 (tovilište)

-Parcela 2592 zemljište pod zgradom 892 m2 (tovilište)

-Parcela 2593 zemljište pod zgradom 924 m2 (tovilište)

-Parcela 2594 zemljište pod zgradom 884 m2 (tovilište)

-Parcela 2595 zemljište pod zgradom 924 m2 (tovilište)

-Parcela 2597 zemljište pod zgradom 1.819 m2 (tovilište),

i upisana u list nepokretnosti broj 289, K.O. Bikovo:

-Parcela 2577/7 zemljište pod zgradom 240 m2 (klanica), parcela 2577/7 zemljište pod zgradom 360 m2 (tovilište), parcela 2577/7 zemljište pod zgradom 565 m2 (tovilište), sa pripadajućim zemljištem uz zgradu

 

ČETVRTA CELINA – Farma krava Bikovo, upisana u list nepokretnosti broj 289, K.O. Bikovo:

 

-Parcela 2577/2 zemljište pod zgradom 512 m2 (štala za priplodne junice), parcela 2577/2 dvorište 500 m2

-Parcela 2577/2 pašnjak 16.571 m2

-Parcela 2577/4 zemljište pod zgradom 967 m2 (štala za tov junadi), parcela 2577/4 zemljište pod zgradom 1.718 m2 (mešaona), sa pripadajućim zemljištem uz zgradu i upisana u list nepokretnosti broj 1825 K.O. Bikovo:

-Parcela 2577/5 zemljište pod zgradom 2.830 m2 (farma krava), parcela 2577/5 zemljište uz zgradu 19.174 m2 (ekonomsko dvorište)

 

PETA CELINA – Farma svinja „Stipić“, upisana i list nepokretnosti 289, K.O. Bikovo:

-Parcela 772/1 zemljište pod zgradom 203 m2 (upravna zgrada), parcela 772/1 zemljište pod zgradom 346 m2 (objekat za nerastove), parcela 772/1 zemljište pod zgradom 185 m2 (magacin), sa pripadajućim zemljištem uz zgradu

-tri prasilišta, dva objekta za krmače, vodotoranj

 

ŠESTA CELINA – Uprava Bikovo, upisana u list nepokretnosti broj 289, K.O. Bikovo:

-Parcela 2704 zemljište pod zgradom 564 m2 (upravna zgrada), parcela 2704 zemljište pod zgradom 470 m2 (zgrada za kolektivno stanovanje), parcela 2704 zemljište pod zgradom 213 m2 (zgrada za kolektivno stanovanje), parcela 2704 zemljište pod zgradom 420 m2 (restoran), parcela 2704 zemljište pod zgradom 363 m2 (stambeno poslovna zgrada), parcela 2704 zemljište pod zgradom 58 m2 (ambulanta), sa pripadajućim zemljištem uz zgradu

 

SEDMA CELINA – Mašinski park Bikovo, upisan u list nepokretnosti broj 1825, K.O. Bikovo:

-Parcela 2601 zemljište pod zgradom 195 m2 , parcela 2601 zemljište uz zgradu 500 m2, parcela 2601 pašnjak 2.386 m2

-Parcela 2602 zemljište pod zgradom 295 m2 , parcela 2602 zemljište pod zgradom 94 m2, parcela 2602 zemljište uz zgradu 500 m2 , parcela 2602 pašnjak 746 m2

-Parcela 2605 zemljište pod zgradom 283 m2 , parcela 2605 zemljište pod zgradom 446 m2, parcela 2605 zemljište pod zgradom 117 m2 , parcela 2605 zemljište uz zgradu 500 m2, parcela 2605 pašnjak 9.837 m2

* radionica 800 m2, benzinska pumpa 32 m2, nastrešnica za priključne mašine 438 m2, garaža za traktore 560 m2, nastrešnica za kombajne 660 m2, praonica 45 m2, portirnica 14 m2, stolarska radionica 445 m2, magacin ulja i maziva 36 m2, kompresorska kućica 63 m2

 

OSMA CELINA – Ekonomija „Jedinstvo“ Mikićevo, upisana list nepokretnosti broj 600, K.O. Žednik:

-Parcela 445 zemljište pod zgradom 266 m2 (upravna zgrada), parcela 445 zemljište pod zgradom 391 m2 (zgrada za koju nije ponata namena), parcela 445 zemljište pod zgradom 175 m2 (magacin), parcela 445 zemljište pod zgradom 73 m2 (zgrada za kolektivno stanovanje), parcela 445 zemljište pod zgradom 84 m2 (zgrada za kolektivno stanovanje), sa pripadajućim zemljištem uz zgradu

 

DEVETA CELINA – Mlin – Stari Žednik, upisan u list nepokretnosti broj 600, K.O. Žednik:

-Parcela 2970/1 zemljište pod zgradom 230 m2 (zgrada za koju nije poznata namena), sa pripadajućim zemljištem uz zgradu i upisana u list nepokretnosti broj 3706, K.O. Žednik:

 

-Parcela 2977 zemljište pod zgradom 331 m2 (zgrada za kolektivno stanovanje), parcela 2977 zemljište pod zgradom 147 m2 (zgrada za kolektivno stanovanje), parcela 2977 zemljište pod zgradom 496 m2 (mlin – otkupna stanica za mleko), parcela 2977 zemljište pod zgradom 18 m2 (pomoćna zgrada), sa pripadajućim zemljištem uz zgradu

 

DESETA CELINA – ekonomija „Žednik“, upisana u list nepokretnosti 3327, K.O. Žednik:

 

– Parcela 2141/1 zemljište pod zgradom 5.761 m2 , parcela 2141/1 zemljište uz zgradu 500 m2, parcela 2141/1 pašnjak 53.419 m2 (ukupne površine 59.680 m2 )

-Parcela 2141/2 prirodno jezero 984 m2

-Parcela 2142 zemljište pod zgradom 477 m2 , parcela 2142 njiva 1.046 m2 (ukupne površine 1.523 m2 )

-Parcela 2143 šuma 12.771 m2

-Parcela 2145/2 zemljište pod zgradom 1.968 m2 , parcela 2145/2 zemljište uz zgradu 6.047 m2 (ukupne površine 8.015 m2 )

– U prirodi se nalaze sledeći objekti: upravna zgrada sa restoranom, objekat za selekciju, portirnica, hidrofor, kolska vaga, trafo sanica – stara, trafo stanica – nova, kancelarije sa garderobom, hangar sa nastrešnicom, pumpa za gorivo, mašinska radionica, dehidrator, skladišta – 2, kotlarnica, magacin za ulje i mazivo

 

Zgrade na zemljištu su u svojini IM Matijević Novi Sad sa pravom korišćenja na zemljištu uz zgradu.

Navedene nepokretnosti se prodaju u viđenom stanju, po celinama, bez prava na naknadnu reklamaciju kupca.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica.

Ponudu dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja, preporučenom pošiljkom na adresu:

 

IM “MATIJEVIĆ” NOVI SAD

Imovinsko-pravna služba

Rumenački put 86

– zatvorena ponuda – ne otvarati –

 

Sve poreske obaveze, troškove taksi i overu kupoprodajnog ugovora, kao i druge troškove koji proističu snosi kupac.

 

Prodavac zadržava pravo da odustane od Oglasa i ukoliko se u međuvremenu promene okolnosti obavezuje se da o tome blagovremeno obavesti zainteresovana lica.

 

Sve informacije i najave razgovora na telefon: 064/8830806, Željko Radanović

 

DIREKTOR

dipl.ing. Milan Jozanov, s.r.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR