Po­no­vo po­če­la pro­iz­vod­nja u fa­bri­ci obu­će „Le­o­nar­do”

Ita­li­jan­ski pro­iz­vo­đač eks­klu­ziv­ne obu­će „Le­o­nar­do” po­no­vo je po­kre­nuo pro­iz­vod­nju u Su­bo­ti­ci. Na po­sao su vra­će­na 33 rad­ni­ka, što je tek pe­ti­na za­po­sle­nih ko­ji su ra­di­li u po­go­ni­ma po­čet­kom ove go­di­ne i do po­čet­ka kri­ze u pro­iz­vod­nji.

Fa­bri­ka „Le­o­nar­do”, ko­ja pro­iz­vo­di gor­nje de­lo­ve obu­će za ma­tič­nu ita­li­jan­sku fir­mu „Pa­ker­son”, ali je ra­di­la i za bren­do­ve po­put „Va­len­ti­na” i „Gu­či­ja”, pre­sta­la je sa ra­dom to­kom mar­ta i apri­la i nje­ne ma­ši­ne su mi­ro­va­le sve do ovog no­vem­bra. Zva­nič­no obra­zlo­že­nje je bi­lo da je zbog epi­de­mi­je vi­ru­sa ko­ro­na, či­je je jed­no od naj­ve­ćih ža­ri­šta bi­la Ita­li­ja, do­šlo do po­re­me­ća­ja u pro­iz­vod­nji, ali i u pla­sma­nu ro­be, jer je do­šlo do za­tva­ra­nja tr­ži­šta Ru­si­je i arap­skih ze­ma­lja za nji­ho­ve pro­iz­vo­de. Vla­snik je u mar­tu po­slao pi­smo za­po­sle­ni­ma u Sr­bi­ji da ne že­li da im da ot­kaz, da su mu po­treb­ni jer na­me­ra­va u sep­tem­bru da na­sta­vi pro­iz­vod­nju.

Ipak, deo rad­ni­ka tvr­dio je da su pro­ble­mi u po­slo­va­nju na­sta­li još pre ko­ro­ne, po­čet­kom go­di­ne, ka­da im je ja­nu­ar­ska za­ra­da, ko­ja se kre­će oko mi­ni­mal­ca, is­pla­će­na na ra­te. Ve­li­ki deo rad­ni­ka na­pu­stio je pred­u­ze­će u po­tra­zi za no­vim po­slom, a ka­ko je ostao bez vi­še od 10 od­sto rad­ni­ka fa­bri­ka, „Le­o­nar­do” ni­je mo­gao da oče­ku­je ni po­moć Vla­de Sr­bi­je. Osim sin­di­ka­ta, ta­da se u re­ša­va­nje pro­ble­ma rad­ni­ka ko­ji su osta­li bez po­sla, kao po­sred­nik, uklju­čio i grad­ski za­štit­nik gra­đa­na.

U pred­u­ze­ću sa­da ka­žu da im vla­snik ni­je do­zvo­lio da se ogla­ša­va­ju za me­di­je, ali se na­da­ju da će za me­sec, dva pro­iz­vod­nja bi­ti na­sta­vlje­na u pu­nom obi­mu.

Me­đu­tim, deo rad­ni­ka od „Le­o­nar­da” i da­lje po­tra­žu­je ne­is­pla­će­ne za­ra­de, ali i ot­prem­ni­ne na­kon što su pro­gla­še­ni teh­no­lo­škim vi­škom. Ka­ko za „Po­li­ti­ku” ob­ja­šnja­va Ištvan Hu­đi, pred­sed­nik Sa­ve­za sa­mo­stal­nih sin­di­ka­ta Su­bo­ti­ce, rad­ni­ci po­tra­žu­ju svo­ja pra­va i pu­tem su­da, a oni­ma ko­ji su vra­će­ni na po­sao po­nu­đe­no je da se za­o­sta­li no­vac is­pla­ti kroz ne­ko­li­ko ra­ta. „Oče­ki­va­no je bi­lo i da po­slo­da­vac vra­ti na po­sao is­ku­sne rad­ni­ke ko­ji su ob­u­če­ni za ovu vr­stu ve­o­ma sku­pe pro­iz­vod­nje. Va­žno je da je pro­iz­vod­nja po­no­vo po­kre­nu­ta i da lju­di ima­ju pri­li­ku da ra­de”, ka­že Hu­đi.

Fa­bri­ka „Le­o­nar­do” otvo­ri­la je svoj pr­vi po­gon u Su­bo­ti­ci 2003. go­di­ne i do ovog pro­le­ća po­slo­va­la je bez pro­ble­ma, a u je­ku pro­iz­vod­nje za­po­šlja­va­la je oko 150 rad­ni­ka.

PolitikaKOMENTARI

  1. Anonimni kaže:

    Moze im se da otvaraju i zatvaraju davaju otkaze i tako

OSTAVITE KOMENTAR