Poziv za zauzimanje javne površine na Paliću za vreme manifestacija

Na osnovu člana 5. stav 1. alineja 3. Odluke o utvrđivanju granica prostornog obuhvata u kome se društvu sa ograničenom odgovornošću za upravljanje turističkim prostorom „Park Palić“ Palić poveravaju delatnosti od opšteg interesa u cilju realizacije Master plana Palić i Odluke o uslovima i načinu davanja na privremeno korišćenje površine javne namene u zoni nadležnosti „Park Palić“ DOO, DOO“Park Palić“:


POZIVA


Sve zainteresovane za privremeno korišćenje delova površina javne namene u javnoj svojini u zoni nadležnosti DOO “Park Palić” tokom manifestacija „Proslava 1. maja 2014. godine“ koja će se održati u periodu od 01. do 04.05.2014. godine, „Palićke vinske svečanosti“ koja će se održati 25.05.2014. godine, „Otvaranje letnje sezone“ koja će se održati 28.06.2014. godine, kao i „Berbanskih dana“ koja će se održati u periodu od 20.09 do 21.09.2014. godine“, da se prijave za zauzimanje istih preduzeću DOO “Park Palić” počev od 14.02.2014. do početka održavanja navedenih manifestacija.


Detaljne informacije o lokacijama zainteresovani mogu dobiti lično u DOO „Park Palić“ na adresi Palić, Kanjiški put 17a ili putm telefona 024/602-780.


Delovi površine javne namene se daju na privremeno korišćenje pojedinačno prema Planu manifestacije, u zavisnosti od redosleda prijavljivanja i uplate naknade za korišćnje.


Budući Korisnik je obavezan da obezbedi od nadležnih organa sve potrebne saglasnosti za obavljanje delatnosti na površini javne namene za koju se prijavio.


O potrebnim saglasnostima i ostalim dozvolama, ili aktima Korisnik se može obavestiti kod inspekcijskih organa, koji su nadležni za kontrolu obavljanja konkretnih delatnosti.


Prijavu mogu da podnesu sva pravna i fizička lica počev od 14.02.2014. godine, na osnovu čega će se i vršiti raspodela mesta na manifestaciji.


KomisijaKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR