Sa­bla­sno me­sto Tijaninog ne­sta­nka

Po­ki­da­na po­li­cij­ska tra­ka i naj­lon ru­ka­vi­ca za jed­no­krat­nu upo­tre­bu još sto­je na me­stu gde je u baj­moč­kom na­se­lju Ra­ta, ka­ko se pret­po­sta­vlja, pre osam da­na ne­sta­la Ti­ja­na Ju­rić (15) iz Su­bo­ti­ce. I bez ovih tra­go­va, ko­ji oči­to po­tvr­đu­ju da se ov­de ne­što stra­šno do­go­di­lo, ovaj deo Ra­te de­lu­je – sa­bla­sno. Uski ze­mlja­ni put raz­dva­ja za­pu­šte­ni ka­nal za­ra­stao u tr­sku i bar­sko bi­lje i vi­so­ko, ne­u­gled­no ši­blje.

 

Me­šta­ni Baj­mo­ka ka­žu da ret­ko ko i do­la­zi na ovu stra­nu. Tek po­ne­kad ne­ko, ob­ja­šnja­va­ju, do­đe tu da pe­ca. Svet se sku­pi na ovom me­stu sa­mo ka­da se na te­re­nu u bli­zi­ni or­ga­ni­zu­je me­mo­ri­jal­ni tur­nir u ma­lom fud­ba­lu „Ste­van Vit­ko­vić Ri­ba”. A, to je jed­nom go­di­šnje.

 

– Te­ren ko­ji vi­di­te i na kom se odr­ža­vao tur­nir u vre­me ka­da je Ti­ja­na ne­sta­la sa­gra­đen je pre osam go­di­na ne­le­gal­no. Do da­nas ni­je le­ga­li­zo­van. Pre­ma ne­zva­nič­nim in­for­ma­ci­ja­ma, pro­stor na kom se te­ren na­la­zi je u Agen­ci­ji za pri­vred­ne re­gi­stre re­gi­stro­van kao pa­šnjak pr­vog re­da. Go­di­na­ma me­šta­ni Baj­mo­ka vo­de bit­ku da se za­bra­ni upo­tre­ba te­re­na, ali bez­u­spe­šno… Čak su i iz me­sne za­jed­ni­ce pre po­čet­ka tur­ni­ra ape­lo­va­li da se on ne or­ga­ni­zu­je na ovom te­re­nu – pri­ča­ju me­šta­ni Baj­mo­ka ko­je smo za­te­kli u cen­tru na­se­lja.

 

Od cen­tra, u kom se na­la­zi ku­ća ba­ke i de­de ne­sta­le de­voj­či­ce u ko­ju je ona tre­ba­lo da se vra­ti do je­dan sat po po­no­ći, do na­se­lja Ra­te gde je, ka­ko se pret­po­sta­vlja, ne­sta­la ima ne­što vi­še od dva ki­lo­me­tra. Na ot­pri­li­ke ki­lo­me­tar i po za­vr­ša­va se as­falt­ni deo pu­ta ko­ji se, po­sle pru­ge ko­ja ga pre­se­ca, na­sta­vlja kao ze­mlja­ni. 

 

– Ti­ja­ni­na „star­ka” i deo ve­štač­kog nok­ta pro­na­đe­ni su na oko 500 me­ta­ra od pru­ge. Od me­sta na kom su pro­na­đe­ni tra­go­vi do te­re­na na kom se odr­ža­vao tur­nir ima sto­ti­nak me­ta­ra. Baš zbog te ma­le uda­lje­no­sti go­to­vo je ne­ve­ro­vat­no da ni­ko ni­je vi­deo ka­da je Ti­ja­na ne­sta­la – pri­ča­ju da­lje me­šta­ni.

 

Da je Ti­ja­na ne­sta­la upra­vo na me­stu ne­da­le­ko od te­re­na mo­gla bi, pre­ma ne­zva­nič­nim in­for­ma­ci­ja­ma, da uka­zu­je i či­nje­ni­ca da je sig­nal nje­nog mo­bil­nog te­le­fo­na po­sled­nji put za­be­le­žen na pod­ruč­ju šu­ma, ne­ko­li­ko sto­ti­na me­ta­ra da­lje.

tijanin-nestanak

– Mi­ni­star po­li­ci­je Ne­boj­ša Ste­fa­no­vić je iz­ja­vio da je sig­nal Ti­ja­ni­nog mo­bil­nog te­le­fo­na re­gi­stro­van na dva ki­lo­me­tra od dr­žav­ne gra­ni­ce, ali ni­je pre­ci­zi­rao s ko­je stra­ne. Na ma­đar­skoj RTL te­le­vi­zi­ji ob­ja­vlje­na je in­for­ma­ci­ja da je sig­nal re­gi­stro­va­la ba­zna sta­ni­ca ko­ja se na­la­zi na te­ri­to­ri­ji Ma­đar­ske, ali to ne mo­ra ni­šta da zna­či s ob­zi­rom na to da je reč o po­gra­nič­nom po­ja­su i da se me­ša­ju srp­ske i ma­đar­ske mre­že. Ma­đar­ska te­le­vi­zi­ja je ob­ja­vi­la i iz­ja­vu ta­mo­šnjeg kri­mi­na­li­stič­kog psi­ho­lo­ga ko­ji je, ana­li­zi­ra­ju­ći slu­čaj ma­le Ti­ja­ne, re­kao da sum­nja da je ot­mi­ca de­lo pro­fe­si­o­nal­ca s ob­zi­rom na to da je mo­bil­ni te­le­fon bio uklju­čen go­to­vo sat i po po­sle nje­nog ne­stan­ka – na­vo­di „Po­li­ti­kin” iz­vor.

 

Upra­vo ove či­nje­ni­ce bu­ne i Igo­ra, oca ne­sta­le de­voj­či­ce. Ka­ko ka­že za „Po­li­ti­ku”, po­u­zda­nih do­ka­za da je nje­go­va ćer­ka pre­ba­če­na u Ma­đar­sku ne­ma.

 

– In­spek­to­ri su ima­li trag ko­ji ih je usme­ra­vao na jed­nu stra­nu, ali je sve, ka­ko su mi re­kli, pa­lo u vo­du po­sle no­vih sa­slu­ša­nja i is­pi­ti­va­nja na po­li­gra­fu. Čak ne mo­gu da na­pra­ve ni pro­fil Ti­ja­ni­nog ot­mi­ča­ra jer ne mo­gu da pro­na­đu mo­tiv za ta­ko ne­što. U Baj­mo­ku, ka­ko su mi re­kli u po­li­ci­ji, po­sto­je tri re­gi­stro­va­na pe­do­fi­la. I oni su is­pi­ti­va­ni, ali ni­šta ne uka­zu­je na to da su oni na bi­lo ko­ji na­čin ume­ša­ni u ne­sta­nak mo­je de­voj­či­ce. Po­sto­ja­la je va­ri­jan­ta i da je Ti­ja­na do­spe­la u ru­ke emi­gra­na­ta ko­jih je u Baj­mo­ku na sto­ti­ne… – pri­ča Ti­ja­nin otac Igor.

 

Ono što iz­u­zet­no za­bri­nja­va ce­lu po­ro­di­cu je­ste, ka­ko ka­že, i ne­raz­ja­šnje­no ubi­stvo Mi­li­ce Ba­ra­šin ko­ja je u vre­me ubi­stva bi­la upra­vo Ti­ja­ni­nih go­di­na. Ne že­le da pra­ve pa­ra­le­lu iz­me­đu ova dva slu­ča­ja, ali im ne­raz­ja­šnje­ne okol­no­sti Mi­li­či­nog ubi­stva uno­se zeb­nju u sr­cu. Mi­li­ca Ba­ra­šin ubi­je­na je 7. ok­to­bra 2010. go­di­ne u na­se­lju Zor­ka u Su­bo­ti­ci, na oko pe­de­se­tak me­ta­ra od po­ro­dič­ne ku­će. Ubi­ca ju je na­pao s le­đa, od­vu­kao je pre­ko pru­ge i pre­re­zao joj vrat. U ob­duk­ci­o­nom na­la­zu na­ve­de­no je da joj je ubi­ca od­se­kao ja­go­di­ce ka­ži­pr­sta i sred­njeg pr­sta na le­voj ša­ci. Slu­čaj su pra­ti­la štu­ra po­li­cij­ska sa­op­šte­nja da oni „u sa­rad­nji s Vi­šim tu­ži­la­štvom i su­dom u ovom gra­du u kon­ti­nu­i­te­tu spro­vo­di is­tra­žne rad­nje i pri­ku­plja in­for­ma­ci­je ko­je bi mo­gle da uka­žu na ubi­cu”. Ni po­sle go­to­vo če­ti­ri go­di­ne, Mi­li­čin ubi­ca ni­je ot­kri­ven.

 

Upr­kos ovim či­nje­ni­ca­ma, Ti­ja­ni­ni ro­di­te­lji Igor i Mir­ja­na, sta­ri­ja se­stra Sa­ška, nje­ni pri­ja­te­lji i nji­ho­vi ro­di­te­lji, ube­đe­ni su da je de­voj­či­ca ži­va i da će usko­ro po­no­vo svi bi­ti za­jed­no.

 

POLITIKAKOMENTARI

  1. marica kaže:

    mozda bih trebalo koncentrisati se – na tom sportskom turniru ko je sve bio u gledalistu

    manijaci obicno idu na skupove i posmatraju kao da idu u lov – odaberu i prate

    taj neko mora da ju je pratio i cekao svoju sansu da joj se priblizi milom ili silom

    takav zlocinac obicno ima izgled neduzne osobe pomalo sramezljive bledog lica i uskih ramena ili za suprotnost natecenog zapustenog debeljka – takvi su tako ladnokrvni da nereaguju na poligraf    –  

OSTAVITE KOMENTAR