Taksisti oklagijom razbio glavu

Пе­тар Да­мја­но­вић, во­зач „Ха­ло так­си­ја“ из Су­бо­ти­це, је­два је из­ву­као жи­ву гла­ву ка­да га је окла­ги­јом пре­ту­као мла­дић ко­га је пре­ве­зао од Су­бо­ти­це до Ка­њи­же. Пре­ма не­зва­нич­ним са­зна­њи­ма, над­ле­жни ор­га­ни тра­га­ју за на­па­да­чем ко­ји је од ра­ни­је по­знат по­ли­ци­ји као нар­ко­ман.

 

Су­бо­тич­ког так­си­сту је за­у­ста­ви­ла му­ште­ри­ја, мла­дић стар 19 го­ди­на, и уна­пред му пла­тио део во­жње од Су­бо­ти­це до Ка­њи­же. Ка­ко су се по­го­ди­ли, оста­так нов­ца Да­мја­но­вић је тре­ба­ло да до­би­је по окон­ча­њу во­жње, navodi list Pravda.

 

– У сво­је так­си во­зи­ло при­мио сам мла­дог пут­ни­ка. Мо­лио је да део ра­чу­на пла­ти нов­цем ко­ји ће узе­ти из ку­ће, ка­да бу­де­мо сти­гли. Ја сам се сло­жио и све смо се ле­по до­го­во­ри­ли, а за­тим кре­ну­ли пре­ма Ка­њи­жи – при­ча Да­мја­но­вић и до­да­је да су му­ште­ри­ја и он то­ком во­жње раз­го­ва­ра­ли нор­мал­но.

 

– Ни­шта ни­је ука­зи­ва­ло да ће ме, са­мо по­ла са­та ка­сни­је, сна­ћи грд­не не­во­ље. На­ро­чи­то ни­сам ни­шта сум­њао, по­што деч­ко има са­мо два­де­се­так го­ди­на. Ме­ђу­тим, ка­да смо сти­гли на од­ре­ди­ште, мла­дић ме је по­звао у стан, где је тре­ба­ло да, ка­ко је ре­као, оста­так нов­ца узме од сво­јих ро­ди­те­ља и ре­гу­лар­но ис­пла­ти во­жњу – при­ча Пе­тар.

 

Ка­да је так­си­ста ушао у стан, мо­мак је му­ње­ви­том бр­зи­ном ре­а­го­вао, до­хва­тио окла­ги­ју и уда­рио не­срећ­ног чо­ве­ка.

 

Од удар­ца сам по­ср­нуо и пао, а он­да је усле­дио и дру­ги. Не­ка­ко сам ус­пео да му, она­ко кр­вав, от­мем окла­ги­ју из ру­ке, а он је по­бе­гао из со­бе. Ме­ђу­тим, ка­да сам кре­нуо на­по­ље из ста­на, мла­дић ми се пре­пре­чио, др­же­ћи у ру­ка­ма два но­жа. Сва­шта ми је у мо­мен­ту про­шло кроз гла­ву. Згра­био сам, ни сам не знам ка­ко, сто­ли­цу и ус­пео да га од­гу­рам. Ис­тр­чао сам из ста­на, сео у во­зи­ло и кре­нуо за Су­бо­ти­цу, да не би би­ло ве­ћег зла и не­во­ље – ка­же Пе­тар, ко­ји је сво­јим так­си­јем оти­шао у бол­ни­цу и за­вр­шио са два ша­ва на гла­ви.

 

Слу­чај је за­тим при­ја­вио по­ли­ци­ји, а ис­тра­га је у то­ку.

 

С об­зи­ром да је већ од­ра­ни­је по­чи­ни­лац по­знат по­ли­ци­ји, ре­ша­ва­ње слу­ча­ја је олак­ша­но. Ка­ко са­зна­је­мо, ра­ди се о мом­ку ко­ји кон­зу­ми­ра дро­гу, и за­то има по­ли­циј­ски до­си­је, а Пе­тар не оче­ку­је ни­ка­кву на­док­на­ду, ни­ти ће под­не­ти при­ја­ву, али ка­же да је ми­слио да су бар днев­не во­жње без­бед­не за так­си­сте, ко­ји но­ћу че­сто до­жи­вља­ва­ју и прет­ње оруж­јем, а не са­мо окла­ги­јом.

 

(Pravda)KOMENTARI

 1. qbgandra kaže:

  Čim sam pročitao da je počinilac od ranije poznat policiji…  😛

  Petre, znaš gde kreten živi, vrati mu ta dva šava, a možeš i sa kamatom…

 2. jozsef kaže:

  pa nan mogi sred dana i centru Subotice da prevare,ovo nije nista novo. Samo dokle cemo trpeti gluposti?
   

 3. jozsef kaže:

  jozsef:
  pa nas mogli sred dana i centru Subotice da prevare,ovo nije nista novo. Samo dokle cemo trpeti gluposti,i krade inasilju?
   

 4. mirela kaže:

  dobro da mu njokalicu nije razvukao preko glave :mrgreen:

 5. mirela kaže:

  a sta ima taksista da ulazi u musterijinu kucu?i bilo ciju

 6. alberto kaže:

  Zna se gde živi i još nije uhvaćen?

 7. ivan kaže:

  Pa mora da udje u kucu po pare , a ti Mirela izgleda da isto tako placas pobegnes a voznju neka plati bog , ma takve narkose treba u sanatorijum a ne da setaju gradom .

 8. mirela kaže:

  naprotiv ivane uredno platim a ako kojim slucaje su mi pare u kuci taksista me saceka ispred odnosno u kolima eto… 😀

OSTAVITE KOMENTAR

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 9 + 10 ?
Please leave these two fields as-is: