Bački Vinogradi na korak do novog graničnog prelaza

Na jedan dan je granica između Bačkih Vinograda i Ašothaloma prestala da postoji i građani su mogli nesmetano da odu do mađarskog mesta koje se nalazi samo osam kilometara od Bačkih Vinograda, sa kojim stanovnike sa ove strane granice vežu mnoge rodbinske i druge veze.

.

foto: Teča sa Dunava

Već godinama se najavljuje otvaranje stalnog graničnog prelaza na ovom punktu, a prvi korak ka tome je izgradnja asfaltnog puta do granice, koji je takođe povodom Dana sela, 29. avgusta i pušten u saobraćaj. Put je izgrađen zahvaljujući IPA fondovima, a za taj projekat su zajednički konkurisali Subotica i Ašothalom. Ukupna vrednost novog graničnog prelaza je 1,6 miliona evra, a deo sredstava obezbedila su i dva prekogranična susedna mesta. U tom paketu, pored puta koji povezuje Bačke Vinograde i Ašothalom, kao i samog graničnog prelaza, predviđena je i izgradnja biciklističke staze sa obe strane granice.

.

Kompletan granični prelaz i njegovo otvaranje očekuje se naredne godine, ili najkasnije početkom 2013. godine, iako, kako se moglo čuti na svečanosti povodom puštanja u saobraćaj novog puta, sporazum na nivou države o otvaranju ovog graničnog prelaza, i pored obećanja i jasno izražene saglasnosti, još nije potpisan. Očekuje se da to bude upravo ovog septembra, čime bi se otvorile mogućnosti i za veću ekonomsku saradnja dva naselja.

.
.
V.L.
Izvor: Danas


KOMENTARI

 1. buba mara kaže:

  od kada gradonačelnik ima pomoćnika za prigradske mesne zajednice KRENULO JE i vama u Bačkim vinogradima ali i šire

  17. maj 2011. Službeni list Grada Subotice Broj 17 – Strana 3
  Republika Srbija
  Autonomna Pokrajina Vojvodina
  Grad Subotica
  GRADONAČELNIK
  Broj: II-021-21/2011
  Dana, 29.04.2011.godine
  S u b o t i c a
  Na osnovu člana 49. stav 1. i 2. Statuta Grada
  Subotice («Službeni list Opštine Subotica», broj
  26/2008 i 27/2008-ispravka),
  Gradonačelnik Grada Subotice dana 29. 04.
  2011. godine, donosi
  R E Š E NJ E
  o postavljenju pomoćnika Gradonačelnika
  Grada Subotice
  I
  Za pomoćnika Gradonačelnika Grada
  Subotice postavlja se Danijel Kovačić, za razvoj
  prigradskih mesnih zajednica Grada Subotice, sa
  danom 01. maja 2011. godine.
  II
  Ovo rešenje objaviti u “Službenom listu Grada
  Subotice”.
  Gradonačelnik
  Saša Vučinić s.r.

OSTAVITE KOMENTAR

14 + = 20

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 9 + 14 ?
Please leave these two fields as-is: