Duško Dukić u Spartaku

Du­ško Du­kić je no­vi igrač Spar­ta­ka. Su­bo­tič­ki su­per­li­gaš pot­pi­sa­će ugo­vor sa de­snim be­kom

 

Du­kić je bio slo­bo­dan u iz­bo­ru klu­ba po­sle ra­stan­ka sa Vo­ždov­cem, od­lu­čio je da pri­hva­ti po­nu­du Go­lu­bo­va. Na Du­ša­no­vac je sti­gao zi­mus, po­sle ne­u­spe­šnih pre­go­vo­ra sa Cr­ve­nom zve­zdom.

 

Iza Du­ki­ća je du­go­go­di­šnje su­per­li­ga­ško is­ku­stvo, osta­vio je trag u Haj­du­ku iz Ku­le i Ja­go­di­ni. Ino­stra­ne epi­zo­de imao je u Be­lo­ru­si­ji i Ru­mu­ni­ji.

Dukic-spartak

ŽURNALKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR