Festival mlade rakije počeo je druženjem a izrastao je u drugi po veličini u Srbiji

Omi­lje­na do­set­ka da ra­ki­ja po­ve­zu­je lju­de po­ka­za­la se na de­lu ju­če u dvo­ri­štu po­ro­di­ce Ko­pi­lo­vić u se­lu Lju­to­vo, po­red Su­bo­ti­ce. Go­to­vo dve hi­lja­de lju­di oku­pio je ju­bi­lar­ni de­se­ti Fe­sti­val mla­de ra­ki­je ko­ji or­ga­ni­zu­je Sa­ša Ko­pi­lo­vić uz po­moć Udru­že­nja lju­bi­te­lja ra­ki­je – Su­bo­tič­ka pe­šča­ra.

foto: A. Isakov

Po­če­lo je skrom­no, njih de­se­tak dru­ga­ra, ko­ji su svi iz ho­bi­ja pe­kli ra­ki­ju, oku­pi­lo se da je me­đu­sob­no de­gu­sti­ra­ju i upo­re­de. De­ce­ni­ju ka­sni­je iz­ra­sli su, pre­ma oce­ni struč­nja­ka, u dru­gi fe­sti­val ra­ki­je u Sr­bi­ji po broj­no­sti uče­sni­ka, a ta­ko­đe pro­ce­nju­ju da im ne­ma prem­ca po ra­zno­vr­sno­sti po­nu­đe­nih ra­ki­ja.

Na dan odr­ža­va­nja Fe­sti­va­la za ku­ću po­ro­di­ce Sa­še Ko­pi­lo­vi­ća ni­je po­tre­ban pu­to­kaz – či­ta­va uli­ca blo­ki­ra­na je par­ki­ra­nim vo­zi­li­ma do­vo­ze­ći Su­bo­ti­ča­ne i lju­de iz oko­li­ne sprem­ne da pro­ba­ju mla­du ra­ki­ju. Sa ča­ši­com ko­ja se do­bi­ja uz ula­zni­cu kre­će de­gu­sta­ci­ja od štan­da do štan­da. Ove go­di­ne za Fe­sti­val se pri­ja­vio do sa­da naj­ve­ći broj – 68 iz­la­ga­ča i tak­mi­ča­ra. Pred po­če­tak fe­sti­va­la ži­ri, u ko­me su naj­ve­ći auto­ri­te­ti za na­šu ra­ki­ju dr Ve­le Te­še­vić, pro­fe­sor He­mij­skog fa­kul­te­tu u Be­o­gra­du, dr Lju­bi­ša Stan­ko­vić s Po­ljo­pri­vred­nog fa­kul­te­ta u Ze­mu­nu i Mi­ro­slav Kne­že­vić, teh­no­log i su­vla­snik de­sti­le­ri­je „Hu­bert”, dva da­na su ve­ća­li i pro­ba­li 177 uzo­ra­ka ra­ki­je. Ži­ri je mo­rao da de­gu­sti­ra 50 ra­ki­ja od kaj­si­je, bar 20 vi­lja­mov­ki, de­se­ti­nu ra­ki­ja od vi­ša­nja ili lo­ze. Od njih i oce­na da je po ra­zno­vr­sno­sti ra­ki­ja ovaj fe­sti­val bez prem­ca u Sr­bi­ji.

Kri­sti­jan Ku­nji do­šao je s de­vet ra­ki­ja: ima tu i ne­iz­o­stav­ne šlji­ve, kaj­si­je, bre­skve, ali i lo­ze i du­nje, kru­ške vi­lja­mov­ke. Su­pru­ga Kri­sti­na pra­vi li­ke­re ko­ji­ma je ba­za ra­ki­ja, uz do­da­tak še­će­ra i aro­ma. „Po­čeo sam pre osam go­di­na s ko­le­gom Ivi­com Crn­ko­vi­ćem. Imam svoj voć­njak na Ke­le­bi­ji i go­di­šnje pro­ve­dem oko 200 da­na u pe­če­nju ra­ki­je. To je ozbi­ljan po­sao ko­me mo­raš bi­ti pot­pu­no po­sve­ćen.”

Ra­ki­je Ivi­ce Crn­ko­vi­ća oven­ča­ne su sa osam me­da­lja, od to­ga če­ti­ri zlat­ne. Za nje­ga, kao i ve­ći­nu pro­iz­vo­đa­ča ra­ki­je, naj­va­žni­je je ima­ti do­bro vo­će. Ipak, ako svi na to obra­ća­ju pa­žnju za­što je nje­go­va ra­ki­ja me­đu naj­bo­lji­ma? „Va­žan je sva­ki ko­rak u pro­iz­vod­nji. Mno­gi mi­sle do­volj­no je sa­mo uze­ti do­bro vo­će i ise­ći ga za ko­mi­nu. Ali ne­go­va­nje ko­mi­ne je po­seb­no ose­tlji­vo jer tu se raz­vi­ja­ju ona osnov­na aro­ma i mi­ris ko­ji se po­sle pe­če­nja za­dr­ža­va u ra­ki­ji”, ob­ja­šnja­va ovaj uspe­šni pro­iz­vo­đač.

Naj­bo­lje vo­će za­slu­žu­je da pro­ži­vi svoj no­vi ži­vot pre­to­če­no u ra­ki­ju, uve­re­ni su pro­iz­vo­đa­či. Ov­de iz­re­ći da je ra­ki­ja „jed­no­stav­no” pi­će na­me­nje­no za ma­nje ose­tlji­va nep­ca pra­va je je­res, jer se ovo pi­će osim tra­di­ci­o­nal­nih so­ra­ta za ra­ki­ju pra­vi i od tre­šnje, vi­šnje, naj­bo­ljih vi­lja­mov­ki, lo­ze ili mu­šmu­le. „Ko je na­ma kriv što ne ume­mo bo­lje da re­kla­mi­ra­mo ra­ki­ju ko­ja na­sta­je od naj­bo­ljeg vo­ća i što je pre­ti­če vi­ski na­stao od ku­ku­ru­za”, ka­že nam Jo­žef Konc, ko­ji je do­šao s ra­ki­ja­ma od kaj­si­je i kru­ša­ka kar­men i vi­lja­mov­ka. Pre tri go­di­ne po­čeo je da pe­če ra­ki­ju, dru­gu go­di­nu je iz­la­gač, a zna­nje je po­ku­pio iz knji­ga, s in­ter­ne­ta i sti­če ga svo­jom prak­som.

Me­đu oni­ma ko­ji pe­ku ra­ki­ju za svo­je do­ma­ćin­stvo je i Vla­dan Ni­ko­lić. Na nje­go­vom štan­du do­ma­ća ra­ki­ja slu­ži se uz „po­ja­ča­nje”, tan­ke slo­je­ve do­ma­će šun­ke.

U dvo­ri­štu Ko­pi­lo­vi­ća ve­li­ka je gu­žva, gru­pa Su­bo­ti­ča­na čak je iz­naj­mi­la auto­bus da stig­nu do Lju­to­va i da opu­šte­no is­pro­ba­va­ju ra­ki­je. Su­bo­ti­ča­nin Ro­bert Din­ka ože­njen je Bu­gar­kom pa su do­ve­li i de­se­tak nje­nih pri­ja­te­lja iz So­fi­je, a s uku­si­ma Voj­vo­di­ne upo­zna­je i svo­je pri­ja­te­lje iz raz­li­či­tih de­lo­va Evro­pe ko­je je upo­znao ra­de­ći na bro­du.

„Na­še dvo­ri­šte već je te­sno za sve što se de­ša­va, ali ne na­me­ra­va­mo da pre­đe­mo na ne­ki dru­gi pro­stor jer ne že­li­mo da pra­vi­mo va­šar već pra­vi fe­sti­val na ko­me će ra­ki­ja, i sve ono što je pra­ti, bi­ti u cen­tru pa­žnje. Svi ov­de i iz­la­ga­či i tak­mi­ča­ri pra­ve ra­ki­ju u svom do­ma­ćin­stvu, i že­li­mo da i na ovaj na­čin po­dig­ne­mo kva­li­tet ra­ki­je ko­ja se pi­je”, ka­že nam Sa­ša Ko­pi­lo­vić.

Fe­sti­val je za­vr­šen po­de­lom di­plo­ma, za­jed­nič­kim fo­to­gra­fi­sa­njem na­gra­đe­nih i po­sled­njom opo­me­nom or­ga­ni­za­to­ra: ko je de­gu­sti­rao ra­ki­ju, ne­ka vo­lan do ku­će pre­pu­sti ono­me ko mo­že da odo­li ra­ki­ji.

 

PolitikaKOMENTARI

 1. zis kaže:

  Lep festival ! Nisam bio i ako mi jeu komšiluku.Na žalost vraćajući se u subotu iz grada moglo je skupo da košta i mene a i jednog posetioca sa stranim tablicama. Činjenica je da dobar deo posetilaca dolazi na ovakve festivale da na “mufre “popije još koju.Elem da nastavim, Vraćajuči se iz grada primetio sam da dobar deo posetilaca ovog festivala je dobrano zagrejan i pre nego dođe u Ljutovo a to sam zaključio na osnovu njihovog ševrdanja putem što me je umalo koštalo jer sam morao da debelo legnem na kočnicu zbog nekoliko ljubutelja festivala .Na kraju sam odustao od preticanja i sačekao da svi oni lep skrenu u desno na kraju Ljutova a a Ja i ostali smo mogli da odahnemo nadajući se da i iz pravca Tavankuta nema na putu “Ljubitelja “fesrivala.

 2. TT kaže:

  Da si napisao vracajuci se iz Ljutova Za Suboticu sam imao problema sa veselim i pripitim vozacima pa i da ti verujemo, ovako ti si jos jedna osoba koja mrzi sebe i ceo svet .Jlubomora je opasna

 3. Anonimni kaže:

  Dajte deci rakije!

 4. zis kaže:

  TT šro volim kada kreteni poput tebe daju “dijagnoze” Mora da si Đorđevićev pacijent kda imaš iskustvo i znanje da zaključiš ko je kakva osoba ,pogledaj se u ogledalo ako kojim slučajem nije puklo od tvoje prevelike pameti

 5. stormwatch kaže:

  @zis

  A zasto moraju takvi sto idu levo desno po putu da se pretichu, ajd mi bjasni? Da si ti razuman koliko tvrdis da jesi, lepo bi se zaustavio i pustio budale da idu sto dalje od tebe, a ne da se takmicis u preticanju takvih likova. Tako radi vozac koji zaista ne zeli da ulazi u konflikt sa pijandurama koje mu rade o glavi…sam nacin tvoje komunikacije govori da se radi o extremno agresivnom vozacu, znaci ti si u stvari mnogo opasniji jer i trezan tako agresivno razmisljas…

 6. zis kaže:

  pa šta trba da 20 kolimetra vozim za budalom . ti bi vozio ili bi pokušao da ga obiđeš kad ti se ukaže prilika pametnjakoviću

OSTAVITE KOMENTAR