Javni dopis odbornicima Skupštine Grada Subotice

Poštovani odbornici Skupštine grada Subotice,

Na 13. sednici Skupštine grada u četvrtak 28. decembra 2017. godine, imaćete priliku da diskutujete o predlogu Statuta Predškolske ustanove „Naša radost“. Ovim putem, u ime Neformalnog udruženja roditelja Naše Radosti (NUR NR), vam se obraćam u nameri da vam skrenem pažnju na šest zaključaka i predloga Udruženja, čiji sam Koordinator, a tiču se pomenutog predloga Statuta.

Zaključci, obrazloženja i predlozi koji slede se odnose na tačku broj 24 materijala za 13. sednicu Skupštine grada Subotice, Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Predškolske ustanove „Naša radost“ i tiču se članova predloga Statuta koji se odnose na Savet roditelja (članovi 60 i 61 predloga Statuta). Svi termini izraženi u ovom javnom dopisu u gramatičkom muškom rodu podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koje se odnose.

Kako PU „Naša radost“ nema Savet roditelja koji bismo po pravilu obavestili o našim sugestijama, a Uprava (PU „Naša radost“) ignoriše naše pozive na saradnju i ne razmatra naše predloge, mi smo kao Udruženje prinuđeni da vam se obratimo na ovaj način. Javni dopis ćemo službeno zavesti putem pisarnice Gradske uprave.

NE DOZVOLITE DA SE ZAKON MENJA STATUTOM

1.1 Predlog Statuta za koji se u ime Grada traži saglasnost, član 60, poslednji stav glasi:

„Rad Saveta roditelja planira se Godišnjim planom rada ustanove, u skladu sa nadležnošću ovog organa utvrđenu Zakonom i propisima donetim na osnovu njega.“

1.2 Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017), član 120, poslednji stav glasi:

„Način izbora saveta roditelja ustanove uređuje se statutom ustanove, a rad poslovnikom saveta.“

1.3 Obrazloženje:

Prema pravnom uređenju Republike Srbije akt niže pravne snage (u ovom slučaju Statut) mora da bude saglasan sa aktom više pravne snage (u ovom slučaju Zakon). Kako je reč o ozbiljnom pravnom nedostatku ovog predloga Statuta smatramo da smo dužni da vam skrenemo pažnju i predložimo da se o tome prodiskutuje na sednici Skupštine pre usvajanja rešenja o davanju saglasnosti.

1.4 Predlog izmene:

„Rad Saveta roditelja se uređuje Poslovnikom o radu Saveta roditelja Ustanove.“

SPREČITE DISKRIMINACIJU

2.1 Predlog Statuta,  član 60, stav 1 i 2 glasi:

„Da bi roditelj deteta bio legitimno izabran za predstavnika vaspitne grupe u Savet roditelja Ustanove, potrebno je da je:

1) u svojstvu roditelja deteta;“

2.2 Obrazloženje:

Formulacija „Roditelj ili drugi zakonski zastupnik“ je preuzeta iz Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koja se koristi u gotovo svim članovima u predlogu Statuta osim u članu 60 kojim se regulišu uslovi izbora članova u Savet roditelja. Kako se u ovom članu, namerno ili slučajno, izostavlja mogućnost da i drugi zakonski zastupnik bude legitimno izabran u Savet roditelja, smatramo da je načinjena diskriminacija, na koju skrećemo pažnju i predlažemo da se na sednici Skupštine pod tačkom 24. dnevnog reda, prodiskutuje u vezi sa navedenim.

2.3 Predlog izmene:

„Da bi roditelj ili drugi zakonski zastupnik deteta bio legitimno izabran za predstavnika vaspitne grupe u Savet roditelja Ustanove, potrebno je da je:

1) u svojstvu roditelja deteta ili drugog zakonskog zastupnika deteta upisanog u Ustanovu;“

SVEDITE KRITERIJUME NA RAZUMNU MERU

3.1 Predlog Statuta, član 60, stav 4 glasi:

„3) na roditeljskom sastanku bilo kvoruma za odlučivanje (izabran od strane većine roditelja upisane dece) i da je to konstatovano u zapisniku sa roditeljskog sastanka;“

3.2 Obrazloženje:

Nekoliko različitih tumačenja od kojih jedno ukazuje da se na potpuno pogrešan način pojašnjava „kvorum za odlučivanje“ dok drugo tumačenje predviđa da se izbor predstavnika roditelja vaspitne grupe u Savet roditelja bira apsolutnom većinom, odnosno većinom od ukupnog broja roditelja vaspitne grupe što predstavlja izuzetno visok kriterijum za izbor predstavnika u jedno savetodavno telo. U slučaju slabijeg odziva roditelja i dva kandidata praktično će biti nemoguće izvršiti izbor za predstavnika (ukupan broj 20, odziv 12, potrebno za izbor 11 – svi osim protivkandidata moraju glasati za drugog kandidata jer se bira većinom svih roditelja u grupi).

3.3 Predlog izmene:

„3) na roditeljskom sastanku bilo kvoruma za odlučivanje (prisutna većina roditelja upisane dece) i da je to konstatovano u zapisniku sa roditeljskog sastanka;“

4.1 Predlog Statuta, član 60, stav 6

„5) način izbora roditelja, koji je predstavnik u Savet roditelja, konstatovano u zapisniku sa roditeljskog sastanka, koji potpisuju svi roditelji koji su prisustvovali izboru svog predstavnika.“

4.2 Obrazloženje:

Takođe vrlo strog i potpuno nepotreban kriterijum za overavanje zapisnika. U velikoj većini slučajeva zapisnik overava zapisničar i osoba koja rukovodi radom sastanka. Ukoliko je potreban dokaz o prisutnosti onda se prisutni roditelji potpisuju na Listu prisutnih ili sličan obrazaca, a ne da naknadno posle sastanka overavaju zapisnik.

4.3 Predlog izmene:

„5) način izbora roditelja, koji je predstavnik u Savet roditelja, konstatovano u zapisniku sa roditeljskog sastanka. Svi roditelji koji su prisustvovali izboru svog predstavnika potpisuju listu prisustva koja je sastavni deo zapisnika.“

5.1 Predlog Statuta, član 61, stav 1 glasi:

„Savet roditelja iz svog sastava bira predsednika, zamenika predsednika i zapisničara na prvoj sednici, tajnim glasanjem, prilikom verifikacije mandata izabranih članova.“

5.2 Obrazloženje:

Opet imajući u vidu da je reč o savetodavnim telu, obaveza da se predsednik, zamenika predsednika i zapisničar (predsedništvo) biraju isključivo tajnim glasanjem takođe predstavlja vrlo neuobičajen način i strog kriterijum kojim se reguliše izbor za predsedništvo savetodavnog tela.

5.3 Predlog izmene:

„Savet roditelja iz svog sastava bira predsednika, zamenika predsednika i zapisničara na prvoj sednici prilikom verifikacije mandata izabranih članova.“

6.1 Predlog Statuta, član 61, stav 2 glasi:

„Izabrani su kandidati za koje se izjasnila većina od ukupnog broja članova saveta roditelja.“

6.2 Obrazloženje:

Isto kao i delu 3.2 ovog dopisa, reč je vrlo strogim uslovima za izbor predsednika, zamenika predsednika i zapisničara (pošto je reč o „kandidatima“ u članu 61, stav 2). Slab odziv i više kandidata će onemogućiti predstavnike roditelja (članove Saveta roditelja) da izaberu predsedništvo savetodavnog tela. U velikoj većini predškolskih ustanova u Srbiji, predsednik Saveta roditelja je kandidat koji osvoji najveći broj glasova na izbornoj sednici Saveta roditelja. Mogućnost uvođenja strožijeg uslova za izbor predsednika je postupak sa dva kruga glasanja. U tom slučaju u drugi krug glasanja ulaze dva kandidata sa najviše osvojenih glasova mada se i taj postupak čini nepotrebno otežavajućim.

6.3 Predlog izmene:

„Izabrani su kandidati za koje se izjasnio najveći broj članova saveta roditelja prisutnih na izbornoj sednici.“

 

U nadi da ćete nam izaći u susret i u najboljoj nameri diskutovati o predlozima koje smo vam uputili, u ime Udruženja vas srdačno pozdravljam.

 

 

Subotica,                                                                                                                           Boris Saulić

  1. decembar 2017. godine Koordinator NUR NR


KOMENTARI

  1. Maja kaže:

    Bravo

OSTAVITE KOMENTAR