Mesne zajednice ostale bez domaćina

Po­sled­njom ra­ci­o­na­li­za­ci­jom za­po­sle­nih u grad­skoj upra­vi, spro­ve­de­noj no­vem­bra pro­šle go­di­ne, uki­nu­ta su i me­sta se­kre­ta­ra po me­snim za­jed­ni­ca­ma. Bez ne­ke vr­ste do­ma­ći­na osta­lo je 26, od ukup­no 37 me­snih za­jed­ni­ca, a se­kre­ta­ri su osta­li na svo­jim rad­nim me­sti­ma sa­mo u ve­ćim pri­grad­skim na­se­lji­ma kao što su Baj­mok, Čan­ta­vir, Pa­lić, Bi­ko­vo, No­vi i Sta­ri Žed­nik, Haj­du­ko­vo, Ke­le­bi­ja, Šu­ljak, Ve­ru­šić i Ta­van­kut.

Me­đu­tim, ako su i bli­že Grad­skoj ku­ći, to ne zna­či da grad­ske me­sne za­jed­ni­ce ima­ju ma­nje pro­ble­ma.

MZ Peščara

U po­ku­ša­ju da ih re­še, gra­đa­ni od ja­nu­a­ra ove go­di­ne na­i­la­ze na za­tvo­re­na vra­ta ono­ga što se sma­tra osnov­nom je­di­ni­com te­ri­to­ri­jal­nog or­ga­ni­zo­va­nja gra­đa­na.

„Uki­da­njem se­kre­ta­ra me­snih za­jed­ni­ca mi smo do­ve­de­ni u ne­rav­no­pra­van po­lo­žaj, a grad­ska upra­va ni­je po­što­va­la dva osnov­na na­če­la u svom ra­du, na­če­la funk­ci­o­nal­no­sti i efi­ka­sno­sti” ka­že za „Po­li­ti­ku” Pe­tar Do­ro­slo­vač­ki, pred­sed­nik sa­ve­ta MZ Že­le­znič­ko na­se­lje. Ova me­sna za­jed­ni­ca ima oko se­dam hi­lja­da sta­nov­ni­ka i ogrom­ne in­fra­struk­tur­ne pro­ble­me, na­vo­di Do­ro­slo­vač­ki. Oko 30 od­sto do­ma­ćin­sta­va me­sne za­jed­ni­ce ne­ma vo­do­vod, 60 od­sto ne­ma ka­na­li­za­ci­ju, po­lo­vi­na uli­ca je ne­as­fal­ti­ra­no. „Ka­da smo u pret­hod­nom pe­ri­o­du, dok smo ima­li se­kre­ta­ra i sva­ki čas ima­li ko­mu­ni­ka­ci­ju s gra­dom i nje­go­vim slu­žba­ma, te­ško uspe­va­li da re­ši­mo ne­ki od ko­mu­nal­nih pro­ble­ma, šta tek sa­da mo­že­mo da oče­ku­je­mo. Pro­šle go­di­ne smo ima­li 120 pri­ja­va i žal­bi gra­đa­na, od če­ga je re­še­no tek 10 od­sto”, na­vo­di Do­ro­slo­vač­ki. Pro­sto­ri­je me­sne za­jed­ni­ce sad se ot­klju­ča­va­ju sa­mo dva pu­ta sed­mič­no po tri ča­sa, a oso­ba ko­ja on­da ra­di kao se­kre­tar me­sne za­jed­ni­ce „op­slu­žu­je” još tri me­sne za­jed­ni­ce. Ne­dav­no je i ona da­la ot­kaz u grad­skoj ad­mi­ni­stra­ci­ji te je za­me­nje­na no­vom slu­žbe­ni­com ko­ja pre­ko sed­mi­ce mo­ra da „op­tr­či” če­ti­ri me­sne za­jed­ni­ce.

Do­ro­slo­vač­ki ka­že ka­ko je još pre dve go­di­ne na me­sne za­jed­ni­ce pre­ba­ci­van te­ret or­ga­ni­za­ci­je i po­zi­va­nja gra­đa­na oko iz­da­va­nja lič­nih do­ku­me­na­ta, le­ga­li­za­ci­je grad­nje, uvo­đe­nja u po­re­sku evi­den­ci­ju, a sa­da se sve to uki­da, sma­nju­je se ni­vo ak­tiv­no­sti u me­snim za­jed­ni­ca­ma, a pro­sto­ri­je ko­je su vla­sni­štvo gra­da zvr­je pra­zne, što je, ka­že, no­vi vid ne­ra­ci­o­nal­no­sti.

Ne­dav­no se lo­kal­nim me­di­ji­ma na uki­da­nje se­kre­ta­ra po­ža­lio i Oli­ver Vi­cai, pred­sed­nik sa­ve­ta MZ No­vo Se­lo, u ko­jem ži­vi bez­ma­lo 10.000 sta­nov­ni­ka, ko­ji ka­že da su zbog to­ga što ne­ma­ju se­kre­ta­ra mo­ra­li da pre­ki­nu mno­ge ak­ci­je na po­bolj­ša­nju uslo­ve ži­vo­ta lju­di u ovom de­lu gra­da jer ne­ma ko da ih spro­ve­de.

„Ni­je do­bro, ali sna­la­zi­mo se”, ka­že za „Po­li­ti­ku” Alek­san­dar Ran­ko­vić, pred­sed­nik skup­šti­ne MZ Pe­šča­ra, jed­nog od ta­ko­đe ve­li­kih na­se­lja s mno­štvom, pre sve­ga in­fra­struk­tur­nih pro­ble­ma. „Ima­mo do­sta pri­tu­žbi gra­đa­na, na­ro­či­to sa­da na­kon zi­me, mno­go je pro­ble­ma i u sa­o­bra­ćaj­noj in­fra­struk­tu­ri. Po­što ne­ma ni­ko­ga u me­snoj za­jed­ni­ci, lju­di sa­da do­la­ze kod me­ne ku­ći.” Naš sa­go­vor­nik na­vo­di da je se­kre­tar ne­ka­da imao i ulo­gu me­sta oku­plja­nja sta­nov­ni­ka: „Mno­gi su zna­li da je tu se­kre­tar, do­la­zi­li su da po­raz­go­va­ra­ju”, ali da ni to­ga vi­še ne­ma. Me­sna za­jed­ni­ca je do­bi­la is­po­moć iz grad­ske upra­ve u vi­du se­kre­ta­ra ko­ji isto­vre­me­no taj po­sao ra­di u če­ti­ri me­sne za­jed­ni­ce. „Ne­ret­ko i sam osta­nem u pro­sto­ri­ja­ma me­sne za­jed­ni­ce, do­bro­volj­no tu bo­ra­vim jer sam u do­brim od­no­si­ma s lju­di­ma i oni tu do­la­ze da se obra­te za po­moć ili na ne­što da se po­ža­le.”

 

PolitikaKOMENTARI

 1. punisher kaže:

  vreme je da isteramo politicare iz naseg grada! ne trebaju nam, samo nam stvaraju probleme i troskove. Gore vec ne moze da bude

 2. ffilozoff kaže:

  Umire grad,umiru i mesne zajednice. Ne radi skupstina grada,ne radi gradonacelnik,itd.itd. …A veeelik novac se odvaja iz budzeta grada za plate,ruckove,itd.itd…SUBOTICA NIKAD jadnija i bednija,nikad pustija,NIKAD vise namrgodjenih<,depresivnih faca…NAZADUJEMO napredno,do dna!!!

 3. Burdus kaže:

  Dno dna i AV

 4. Dobar kaže:

  U MZ Aleksandrovo je radila divna devojka kojoj smo mogli da se obratimo za probleme koje imamo i koja ih je dalje prosledjivala na vreme i uz ljubazan osmeh.Sad nemamo kome da se obratimo.Predsednici MZ uglavnom nisu prisutni.Ukinuli ste jedinu sponu izmedju naroda i celnika MZ.

 5. Burdus kaže:

  Sve je puklo. A mi gradjani i dalje sve tolerisemo u ovom nasem gradu.

 6. Sofronije kaže:

  Šta drugo očekivati od nakaradne vlasti koju vodu AV na čelu Srbije a čupač grkljana na lokalu. Sve megatrend stručnjaci ili sa diplomama iz Bosne… čega su se dotakli sve propada, nemaju oni osećaja za puls naroda ili potrebe građanstva !

 7. glupost kaže:

  Svakako da je mesna zajednica kao osnovna ćelija gradjana potrebna.Pitanje je samo u kojem obliku i kojoj formi..Ova forma koja je bila i koju spominje Doroslovački koji je čitav svoj vek proveo “šlepajući “se kroz mesnu zajednicu verovatno sada ima problem…novi posao..on kada bi pogledao u nazad mozda i 30 god koliko je radio u društvenim organima pa i mesnoj zajednici…malo se rezultata moze videti..i zbog toga i jedno pitanje..zašto do sada nije rešio bar neke probleme svoje mesne zajednice..? Ali,uvek je lakše reći da je neko drugi kriv ..

 8. Burdus kaže:

  Dobro ste rekli Sofronije.

 9. Pera kaže:

  Vrlo tuzno,ukidaju se sva prava gradjana.Komunalne sluzbe nista ne rade u zeljeznickom naselju.

OSTAVITE KOMENTAR