Na javnom uvidu PDR za Donji grad u Subotici

Izgradnja linearnog i urbanog parka, kružni tokovi, izmeštanje kvantaške pijace, proširenje škola, velnes centar…

 

subotica_izmena_dela_pdr__220823_tw1024

 

Na javnom uvidu nalazi se nacrt Izmena dela Plana detaljne regulacije za deo prostora oivičen ulicama Maksima Gorkog, Beogradski put, Blaška Rajića i Senćanski put u Subotici.
U pogledu namene prostora može se konstatovati da je prostor obuhvaćen granicama Plana većim delom izgrađen objektima u funkciji stanovanja i objektima javne namene. Procesom regeneracije ove fizičke strukture treba da se postepeno u toku razvoja pretvore u stambene strukture sa svojstvima koje karakterišu gradski način življenja, sa svim osobinama habitabilnosti, navedeno je.
Za rušenje su predviđeni svi objekti koji nisu u skladu sa planiranom namenom ili objekti koji su unutar utvrđenih regulacija ulica.
Plan je podeljen na 44 bloka.

 

Blok 1
U severoistočnom delu bloka izgrađena je hemijsko-tehnološka srednja škola Lazar Nešić (nepokretno kulturno dobro), Dom za učenike srednjih škola i Visoka tehnička škola strukovnih studija. Postojeći kapaciteti ne zadovoljavaju važeće normative izgrađenih i slobodnih površina po učeniku odnosno studentu.
Planom je predviđeno proširenje postojećeg kompleksa javne namene na prostor kompleksa vatrogasne stanice nakon njenog izmeštanja (koje je planirano GUP-om), ili formiranje novog kompleksa javne namene u skladu sa potrebama grada. Osim toga planirano je proširenje javne namene i na k.p. br. 7257 i 7258 K.O. Donji grad.
Jugozapadni deo podbloka 1b uz Ul. Marka Oreškovića namenjuje se mešovitom stanovanju.

 

 
Blok 2
Namena planiranih objekata u severoistočnom delu bloka uz ulice Matije Gupca i Maksima Gorkog je višeporodično stambeno poslovna ili čisto poslovna, dok se u Delničkoj ulici mogu planirati i čisto višeporodično stambeni objekti.
U južnom delu bloka 2 na uglu Ulica Harambašićeve i Delničke planom je predviđen prostor za proširenje postojećeg turističkog kompleksa i njegovo dopunjavanje nedostajućim pratećim sadržajima, parking prostorima, hortikulturno uređenim zelenim površinama.

 

 
Blokovi 3,4, 5, 11
Duž korigovanih regulacionih linija ulica planirana je izgradnja objekata po principu ivične gradnje tako da formiraju zatvorene ili poluzatvorene blokove sa unutrašnjim dvorištima. Namena planiranih objekata je višeporodično stambena, stambeno-poslovna ili poslovna.

 

Blok 6
Prema nameni blok 6 se može podeliti na dve celine: zonu višeporodičnog stanovanja u rubnom delu bloka i javnu zelenu površinu u centralnom delu bloka namenjenu za izgradnju i uređenje rekreativnog blokovskog parka.
Planskim rešenjem se po istom principu ivične gradnje predviđa izgradnja višeporodično stambenih i stambeno-poslovnih objekata kako bi ovaj prostor predstavljao završenu urbanističku celinu.

 

Blokovi 7a i 7b
Svi objekti porodičnog stanovanja predviđeni su za rušenje, jer nisu u skladu sa planiranom namenom i umesto njih planirana je izgradnja višeporodičnih stambenih ili stambeno-poslovnih objekata.
Planirano je formiranje i uređenje javne zelene površine. Lokacija i oblik ovog budućeg javnog prostora, između dva stambena bloka, nameće formiranje tzv. linearnog parka. Ovaj linearni park je zamišljen kao pojas javnog zemljišta koji se proteže između dva stambena bloka i pruža mogućnost spajanja više urbanih područja i celina kroz uređene otvorene zelene prostore.

 

Blok 8, 17a, 17b
Planskim rešenjem se po principu ivične gradnje predviđa izgradnja višeporodično stambenih i stambeno-poslovnih objekata kako bi ovaj prostor predstavljao završenu urbanističku celinu.

 

Blokovi 9, 10a i 10b
Svi objekti porodičnog stanovanja predviđeni su za rušenje, jer nisu u skladu sa planiranom namenom i umesto njih planirana je izgradnja višeporodičnih stambenih ili stambeno-poslovnih objekata.
Planirana je saobraćajnica prvog reda Ul. Matije Gupca i kružni tok.

 

Blok 12a
U bloku 12a u novije vreme izgrađena su dva višeporodično stambena objekta spratnosti P+6 (+ 1 u izgradnji) koji se uklapaju u plansko rešenje. Svi ostali objekti porodičnog stanovanja predviđeni su za rušenje jer nisu u skladu sa planiranom namenom i umesto njih planirana je izgradnja višeporodičnih stambenih stambeno-poslovnih i poslovnih objekata.
Na prostoru koji formiraju ul. Kninska, Beogradski put i 8. Marta planom je predviđen prostor na kojem je planirana izgradnja poslovno-komercijalnih objekata.

 

Blok 12b
Planirano je proširenje postojeće površine predškolske ustanove na k.p. br. 9468 K.O. Donji grad pošto trenutno ne zadovoljava važeće normative i standarde za ovu vrstu objekata u pogledu izgrađenih površina, kao i u pogledu veličine kompleksa po detetu.
Na ostalom delu bloka 12b planskim rešenjem se po principu ivične gradnje planira izgradnja višeporodično stambenih i stambeno-poslovnih objekata.

 

Blok 13
U bloku 13 u proteklom periodu izgrađeno je ukupno četiri višeporodična stambeno-poslovna objekta u neprekinutom nizu po principu ivične izgradnje, spratnosti od P+3+Pk do P+5+Pk, koji se uklapaju u plansko rešenje.
Svi ostali objekti porodičnog stanovanja predviđeni su za rušenje jer nisu u skladu sa planiranom namenom i umesto njih planirana je izgradnja višeporodičnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata. Maksimalna spratnost objekata je P+4+Pk (PS).
Na uglu Ul. Matije Gupca i Blaška Rajića na k.p. br. 9638 K.O. Donji grad je planirana izgradnja višeporodično stambeno-poslovnog objekta.

 

Blok 14
U cilju poboljšanja uslova odvijanja saobraćaja i obezbeđenja bolje preglednosti raskrsnica na uglu ulica Luke Sučića i Matije Gupca formira se skver.
Novoplanirani objekti su predviđeni za izgradnju na postojećim i korigovanim regulacionim linijama obodnih ulica, tako da se zatvaraju ulični frontovi bloka i unutar bloka formiraju se zajednička dvorišta. Namena svih planiranih objekata je višeporodično stambena, stambeno poslovna ili poslovna.

 

Blok 15
Objekat Osnovne škole Ivan Goran Kovačić u bloku 15b ne zadovoljava važeće normative i standarde za ovu vrstu objekata u pogledu izgrađenih površina, kao i u pogledu veličine školskog kompleksa po učeniku. Planom je data mogućnost proširenja postojeće ili izgradnje nove fiskulturne sale standardnih dimenzija sa toplom vezom sa postojećim objektom škole.
U podbloku 15a u proteklom periodu izgrađeno je ukupno dva višeporodična stambeno-poslovna objekta u neprekinutom nizu po principu ivične izgradnje, spratnosti od P+3+Pk do P+5 koji se uklapaju u plansko rešenje.
Svi ostali objekti porodičnog stanovanja predviđeni su za rušenje jer nisu u skladu sa planiranom namenom i umesto njih planirana je izgradnja višeporodičnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata.

 

Blok 16
Svi objekti porodičnog stanovanja u podblok 16b predviđeni su za rušenje, jer nisu u skladu sa planiranom namenom i umesto njih planirana je izgradnja višeporodično stambenih, stambeno poslovnih ili poslovnih objekata.

 

Blok 18
Podblok 18a namenjuje za izgradnju višeporodično stambenih, stambeno poslovnih objekata.
Na k.p. br. 11840/2 K.O. Donji grad koja se nalazi uz raskrsnicu Ul. L. Sučića, Ive L. Ribara i Ivana Broza nalazi se poslovni objekat (trgovina), montažnog tipa. Planom je na toj lokaciji predviđena izgradnja kružne raskrsnice.

 

Blokovi 19 i 20
Podblok 19a čini prostor postojećeg kompleksa kvantaške pijace koji se u skladu sa rešenjem iz GUP-a Subotica-Palić do 2030, planira za izmeštanje iz ovog dela grada. Zbog atraktivnosti lokacije potrebno je iskoristiti potencijale ovog prostora koji je u neposrednoj blizini centra grada i obogatiti ga atraktivnim javnim sadržajima čime će se privući što veći broj korisnika.
Planom je na prostoru od cca 9.500 m2 koji obuhvata celu k.p. br. 7410 K.O. Donji grad predviđena izgradnja otvorenog stambenog bloka koji se sastoji od objekata višeporodičnog stanovanja.
Osim izgradnje planiranih objekata unutar tog prostora je uslovljena izgradnja i uređenje javne zelene površine s kojom bi okolni objekti činili jedinstvenu urbanističku celinu, formirajući novu parkovsku površinu tzv. urbani park.
Smeštaj sopstvenih vozila za višeporodične stambene objekte u podbloku 19a rešavati u sklopu parcele tj. prostora za izgradnju, izvan površine javnog puta, izgradnjom podzemne garaže i to jedno garažno mesto na jedan stan.
Na južnom delu podbloka 19a koji obuhvata k.p. br. 7439 i 7440 K.O. Donji grad planira se formiranje parcela namenjenih za izgradnju poslovno-komercijalnih sadržaja koji će služiti kao dopuna sadržaja uz planirani stambeni blok.
Kao kompatibilna namena poslovnim sadržajima na predmetnim parcelama se planom omogućava izgradnja sportsko-rekrativnih sadržaja tipa velnes centara koji bi dopunili nedostajuće sadržaje u gusto urbanizovanoj zoni i time podigli kvalitet stanovanja i pružili atraktivnost unutar predmetnog stambenog bloka 19a.
Smeštaj sopstvenih vozila za poslovne, objekte rešavati u sklopu parcele izvan površine javnog puta, izgradnjom parkinga ili garaža i to jedno parking ili garažno mesto po jednom lokalu ispod 70 m2 ili jedno parking mesto za 70 m2 poslovnog prostora.

 

 
Blok 20
Blok 20, koji je u prvobitnom planu bio namenjen za Zonu poslovanja sa stanovanjem, prenamenjuje se u Zonu višeporodičnog stanovanja u kojoj je moguća izgradnja i stambeno poslovnih objekata.

 

Blok 21
 
Podblok 21a namenjen je za kompleks Osnovne škole Sonja Marinković i planirano proširenje postojeće površine oko škole pošto trenutno ne zadovoljava važeće normative i standarde za ovu vrstu objekata u pogledu izgrađenih površina, kao i u pogledu veličine školskog kompleksa po učeniku.
Da bi se formirao ovaj kompleks potrebno je parceli škole na k.p. br. 8361 K.O. Donji grad, pripojiti k.p. br. 8359, 8360, 8347 i 8348 K.O. Donji grad u neposrednom okruženju na kojima su izgrađeni stambeni objekti.
U podbloku 21b planskim rešenjem se po principu ivične gradnje planira izgradnja višeporodično stambenih i stambeno-poslovnih objekata.

 

Blokovi 22 i 23
Blokovi 22 i 23 namenjeni se za izgradnju višeporodično-stambenih i stambeno-poslovnih objekata.

 

Blok 24
Svi objekti porodičnog stanovanja predviđeni su za rušenje jer nisu u skladu sa planiranom namenom i umesto njih planirana je izgradnja višeporodičnih stambenih stambeno-poslovnih i poslovnih objekata.
Prema nameni blok 24 se može podeliti na dve celine: zonu višeporodičnog stanovanja u rubnom delu bloka i javnu zelenu površinu u centralnom delu bloka namenjenu za izgradnju i uređenje rekreativnog blokovskog parka.

 

Blok 25a
U bloku 25a u novije vreme izgrađen je višeporodični stambeni objekat koji se sastoji od dve lamele, spratnosti Su+VP+6, koji se uklapa u plansko rešenje. Svi ostali objekti porodičnog stanovanja predviđeni su za rušenje, jer nisu u skladu sa planiranom namenom i umesto njih planirana je izgradnja višeporodičnih stambenih stambenoposlovnih i poslovnih objekata.

 

Blok 25b
Novoplanirani objekti su predviđeni za izgradnju na postojećim i korigovanim regulacionim linijama obodnih ulica tako da formiraju poluzatvoreni blok, unutar bloka formiraju se zajednička dvorišta stanara. Namena svih planiranih objekata je višeporodično-stambena ili stambeno-poslovna.

 

Blok 25c
Na prostoru pored raskrsnice ulica Prvomajske i Blaška Rajića privodi se kraju izgradnja pravoslavne crkve. Pored planirane crkve na ovom prostoru dozvoljena je izgradnja pratećih funkcionalnih sadržaja: crkvenog ureda (kancelarije, učionice za veronauku), prodaja sveća, crkvenih kalendara, stanova i apartmana i sl.
Uz ulicu Osmog marta planirana je izgradnja poslovno-komercijalnog objekta tipa poslovno-ugostiteljskog sadržaja koji će služiti kao dopuna sadržaja uz verski objekat.

 

Blok 25d
Na prostoru između Kvarnerske, Blaška Rajića i Jo Lajoša izgrađena su tri višeporodična stambena objekta u prekinutom nizu spratnosti P+8 koji se zadržavaju planskim rešenjem.
Površina u neposrednom okruženju navedenih objekata predstavlja zajedničku blokovsku površinu, odnosno površinu javne namene namenjenu zelenim površinama, dečjim igralištima i infrastrukturnim objektima.

 

Blok 26
Blok 26 predstavlja skoro u potpunosti zaokruženu prostornu celinu koju čine višeporodično stambeno-poslovni objekti izgrađeni u skorije vreme u skladu sa planskim rešenjem. Preostali objekti porodičnog stanovanja na uglu Ul. Matije Gupca i Osmog marta predviđeni su za rušenje jer nisu u skladu sa planiranom namenom i umesto njih planirana je izgradnja višeporodičnih stambenih ili stambeno-poslovnih objekata.

 

Blok 27
Svi objekti koji nisu u skladu sa planskim rešenjem predviđeni su za rušenje, jer nisu u skladu sa planiranom namenom i umesto njih planirana je izgradnja višeporodično stambenih ili stambeno-poslovnih objekata.

 

Blok 28
U podbloku 28a postojeći kompleks namenjen sportu i rekreaciji (otvoreni sportski tereni u Prvomajskoj ulici) se zadržava planskim rešenjem.
Podblok 28b se namenjuje za zonu višeporodično stambenih i stambeno-poslovnih objekata niže spratnosti do P+2+Pk (PS). Svi objekti porodičnog stanovanja predviđeni su za rušenje, jer nisu u skladu sa planiranom namenom, izuzetak čini višeporodično stambeni objekat na k.p. br. 6742 K.O. Donji grad, spratnosti P+1 koji je u skladu sa planom.
Na ostatku podbloka 28b duž korigovanih regulacionih linija ulica planirana je izgradnja objekata po principu ivične gradnje tako da formiraju poluzatvoreni blok sa unutrašnjim dvorištima koji su orijentisani prema ulici Zaharija Orfelina. Namena planiranih objekata je višeporodično stambena ili stambeno-poslovna.

 

Blok 29 i podblok 30b
Ova dva bloka se nalaze neposredno uz granicu prostorno kulturno istorijske celine Ul. Braće Radić iz tog razloga se namenjuju za zonu objekata porodičnog stanovanja.

 

Podblok 30a i 32a i Blok 31a
Ovi blokovi i podblokovi se takođe nalaze neposredno uz granicu prostorno kulturno istorijske celine Ul. Braće Radić. Namenjeni su mešovitom stanovanju (preovlađujuća namena stanovanje s tim da su u njima zastupljena oba oblika stanovanja: porodično i višeporodično (niže spratnosti)).
Planirana je izgradnja objekata koji bi svojim gabaritom zatvarali ulični front uz Ulicu Prvomajsku (izgradnja po principu ivične gradnje u neprekinutom nizu).

 

Namena planiranih objekata je stambena, stambeno-poslovna ili poslovna.

 

Naručilac i investitor je Grad Subotica, a nosilac izrade Sekretarijat za građevinarstvo. Obrađivač je JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica.

 

 ekapija.comKOMENTARI

 1. Botić kaže:

  Linearni parkovi, nelinearni umovi … grad bez gradotvoraca. Ako … šta vas ne ubije to vas osnaži.

  Živela Subotica, feniks grad ..

 2. КЕРЧАНИН kaže:

  ПДР за већ релативно развијен део града, а шта ћемо са другим МЗ?
  Све остало као и увек је ЗАПУШТЕНО што није на потезу Радијалац-Центар-Прозивка..

  И остаће тако запуштено као и све остало у граду док се ћутљиви Суботички народ не побуни за уређење града у којем живе.

 3. Petar G. kaže:

  Strašno. Ovako je urađeno u Novom Sadu i grad im je uništen do neprepoznatljivosti. Bez dovoljno parking mesta za toliko ljudi koje ćete natrpati u sve te novoizgrađene zgrade. Planirate li novu školu i obdanište za toliko novih stanovnika? U koje će ambulante ići? Nova na Prozivci je knap za to naselje. Ona kod škole Ivan Milutinović je već odavno prenatrpana kao i ona prekoputa suda. Šta ćete sa kanalizacijom koja se vraća i izliva u stanovima na prizemlju i prvom spratu u zgradama koje su tu do sada izgrađene? Kanalizacija je imala kapacitet za tip naselja koji je do sada bio tu. Ne i za blokove zgrada od po 5-6 spratova. Ovo je investitorski urbanizam u najgorem i najprimitivnijem obliku !!!

 4. KK kaže:

  Ruši, gradi zgradurine, trpaj sve na isto mesto…dok neki delovi grada, takođe donji grad, nemaju ni pristojnu prodavnicu. A započeto i nikad završeno? Ajte lagano u tri lepe!

 5. Pera Prvi kaže:

  Megalomanija u punom obliku. Planirano neće biti realizovano ni do 3000. godine. „Moj“ „grad“ je vek i po poznat po nezavršenim nenormalno skupim projektima koji služe samo za pljačku mase.

 6. Umetnik kaže:

  Cekaj, uspeli ste da napravite naselje za oko 20000 stanovnika i sa jedan i po parkom? Onaj linerani park je pesacka staza sa drvoredom i to ste nazvali “park”. Vi mislite da je to OK?

  Da li ste vi normalni? Bakicu? Koji to student tebi crta planove? Po cijem nalogu pravite ovoliku stetu?

  Srpska Napredna Stranka i kancer ovog drustva. Stevan Bakic ce biti upamcen kao gradonacelnik koji je uspeo da bude losiji cak i od Labana. A to je tesko ostvarivo.

 7. Ne dati im da izadju iz Subotice kaže:

  Kupljenim znanjem tj diplomama glumis kreatora grada i unistavas gradjane.

 8. Arh 3 kaže:

  Ako ne možeš preoblikovati grad bombama i raketamo onda uradi to uz pomoć dotepenaca koji su se uvukli sa svojim master diplomama u sve gradskih državnih institucija -ponajviše kod urbanista .

 9. Pravoslavac kaže:

  @Petar G
  Kada već spominjete Novi Sad mislim da je potrebno samo pogledati na šta liče Salajka i Podbara i uporediti to sa Limsnom i Bulevarom Evrope novom Detelinarom pa će svima biti jasno da li treba ostaviti ono što je sagrađeno pre 100-150 godina ili ići na modernizaciju grada, proširenje saobraćajnica. Kada dve to uporedite sasvim je jasno da treba što pre rušiti ono što će se za koju godinu srušiti samo.

 10. Titoista kaže:

  Sve sami urbanisti, razumeju se čak i u planska dokumenta, koja komentarišu na lokalnom portalu. Sikter!

 11. Raz-Um kaže:

  I sad ce svaka od thi malih uskih ulica koja je do juče imala 60ak kuća i 150 stanara imati zgrade od 6 nivoa. Pa ce populacija u ulici skociti na 1200 bez problema. Mene zanima da li graditelji misle da kanalizacija moze da iznese te potrebe? Da li naše ulice i putevi mogu da isprate inflaciju novih vozila? Da li će onda i GSP imati veći broj autobusa da prihvati te nove stanare? Da li iko tamo razmišljanja bar 20 godina unapred? Razlika izmedju New York-a i Subotice je ogromna. Ali New York je odavno tako planiran i gradjen da moze da se širi i raste a da i dalje moze da podnese samog sebe. Subotica nikada nije namenjena da bude veci grada od oko 100-120 hiljada ljudi. Povećanje stambenih kapaciteta za 250 hiljada ljudi ce dovesti do jedne od dve stvari. 1. Pretrpan grad pun nervoznih ljudi, ili 2. Poluprazan grad gde je svaki treći stan ili kuća nenaseljena. Oba su strašna na svoj način. Ako vec ciljaju na opciju 1. onda treba dizati i fakultete i škole, vrtice, i naravno bar jos jednu novu bolnicu. Nije grad samo nove zgrade. Grad je sve, i kuce, i zgrade, i skole i parkovi, i ljudi i radna mesta na koje idu, i kulturni i zabavni sadržaji koji nudi. Imam 33 godine i plašim se da sam mudriji od pola libanja u gradskoj upravi.

 12. B.Ida kaže:

  Novi Pazar i secesija ..kako cete decu svoju u oci pogledati jednog dana kada otkriju svet

 13. Simo kaže:

  Od svih planova i ideja, proci ce samo onaj deo gde ce se graditi zgrade nenormalnom gustinom, bez zelenih povrsina, bez parking mesta i bez pristupnih saobracajnica, a lokali neadekvatni nameni bez osnovne infrastrukture. Onaj drugi deo gde pise da ce se vatrogasci izmestiti, napraviti novi vrtic, ambulanta, da ce se napraviti novi park…. igraliste… rekreacija….to sve necemo videti. Divljaci misle da je grad kada imas zgrade. Ne, grad cine gradjevine, infrastruktura i prateci programi koji omogucuju velikom broju ljudi normalan i dostojanstven zivot, a ne zivot pacova.

 14. DUSAN kaže:

  Bas bih voleo da vidim PDR prostora iza Radnickog univerziteta kada je donesen i kako sada izgleda. Grade se dve zgrade i hotel na prostoru gde je predvidjen park a gde je bio cuveni kostur pored Radnickog, iseceno je rastinje koje je tamo posadjeno prije deset godina, SMB je podigao visoke ograde da se ne vidi spolja sta rade sa zelenom povrsinom. Ukinuto je bez ikakvog objasnjenja 60 parking mesta u gradu koji vapi za parking prostorom. Da se razumemo, ovo su javne povrsine dakle vlasnici tih prostora su gradjani koji nisu nista pitani samo su polupismeni clanovi skupstine podigli dva prsta da se to proda i to je to. A vi gradjani i dalje nastavljajte uredno da placate porez jer to je i svrha vaseg postojanja. Plati i cuti i ne talasaj mnogo jer sve sto se radi, radi se za tvoj, nas boljitak.

 15. Trovach kaže:

  Ovo je pomalo grandomanski, a i nepotrebno (trenutno). Logicno je da se „Prozivka“ siri prema centru i Bajnatu (dobro, tada ti delovi ne bi bili MZ Prozivka), gde nema mnogo vrednih gradjevina, ali je pitanje da li imamo potrebu za toliko novih stanova. Najgore je dosadasnje resenje, ova poludivlja gradnja kada je dovoljno imati veze, pa mozes graditi gde ti se cefne. Ne sumnjam da ce i ovo biti „pogurano“ ako je nekom u interesu. Pogledajte samo kako je ekspresno napravljen (nezeljeni) puteljak na Prozivci, dok je samo rekonstrukcija Ivangradske trajala oko 2 meseca (ili malo vise).

 16. Trovach kaže:

  @Simo…Mislim da vatrogasci ne smetaju tamo gde su (neki ce reci da nije na dobrom mestu, ali funkcionise vec jako dugo i provereno je na dobrom mestu), ali bi bilo dobro novu stanicu strateski postaviti u drugi deo grada, tako da svaka ima svoje podrucje, a u slucaju vecih nesreca (nisu to samo pozari) da se ispomazu. Za svaku novogradnju vecih razmera treba planirati i saobracajnice. Nase su gradjene u vreme kada je svaka 5. kuca imala auto, a sada mnoge imaju i 2. Verovatno nece biti jos jedan takav nagli skok, ali treba obezbediti dovoljno parking mesta, a da se zgrade mogu graditi samo sa podzemnim garazama. Potrebni su i parkovi i igralista iako niko od investitora nema koristi od njih. Sva infrastruktura se mora prilagoditi tolikom broju ljudi. Ne pravim se pametan, nisam arhitekta, ali to zdrav razum nalaze, samo sto on kod ovih nasih „glavonja“ cesto zakaze.
  P.S. Mozemo se mi koprcati koliko hocemo, oni ce uraditi po svome, ali neka barem urade strucno i kvalitetno.

 17. U ime varoši kaže:

  Imam prijatelje koji žive u kraju predviđenim za rušenje, u starim porodičnim kućama nasleđenim od predaka koje su godinama doterivali, uređivali dvorišta da im sve bude po meri. I sada će da ih „obeštete“ novim, nekvalitetnim, kobajagi fensi stanovima i da im oduzmu komšiluk i mir koji su imali? Da bi izgradili spavaonice za nesrećnike koji beže iz zapuštenih delova Srbije predviđenih za rudnike da bi dobili posao motanja kablova u Zoni. ovo je gori eksperiment nego što su izveli komunisti proterujući ljude sa vekovnih ognjišta u ime industrijalizacije koja je na kraju, kao i sve što je rađeno na silu i bez dovoljno pameti, neslavno propala. Ovo je „novosadizacija“ Subotice koja ide na štetu starosedeoca. Da ne pominjemo da sve te stare kuće imaju dvorišta sa zelenilom koje će da nestane zajedno s njima da bi ih eventualno zamenile žardinjere sa kržljavim rastinjem. Od javnih institucija jedino su pravoslavnu crkvu do detalja obrazložili (sve sa predviđenom kafanom) dok je za ostale građane predviđen „rekreativno blokovski park“ verovatno betonirani sportski teren sa malo trave okolo, dok će poslovne prostore da zauzmu megamarketi i kladionice kao i na Prozivci. I vi to nazivate gradom?

 18. PeterDeutche kaže:

  @Pravoslavac – Bulevar Evrope u NS je užasan po pitanju buke. Terasa ti služi kao ostava, a prozore otvaraš – nikad.

 19. Trovach kaže:

  Ako se bude preterivalo sa betoniranjem povrsina, nece biti dovoljno zemlje koja bi upijala vodu, pa bi bile mnogo cesce poplave cak i posle manjih pljuskova. To ni kanalizacija mnogo veceg kapaciteta ne bi mogla da primi. Ako se ne posadi dovoljno drveca dobicemo usijanu betonsku rernu, a svi zvukovi (citaj buka) ce se odbijati od zidova i pojacavati. Onaj ko bude kupio stan na takvom mestu ce imati vremena da se pokaje zbog svoje brzoplete odluke cije ce posledice osecati ostatak zivota.

 20. Nikola kaže:

  Mene interesuje samo jedna stvar, da li je iko pogledao plan i uporedio ga sa prethodnim? Napisaste ovde svakakvih gluposti i kafanskih prica, razglabate ko babe na ulici a niko nije nista pogledao, jer naravno ne bi ni znao sta da gleda. Da se malo razumete i da ste se malo udubili, videli bi da je planom spustana spratnost prema gradu iduci od prozivke, da je zauzetost parcela manja, da su smanjeni indexi izgradjenosti, da je povecan procenat zelene povrsine i da je spratnost uz zasticeno jezgro p+1, da je zahtevani broj parking mesta po objektu 100%, sto znaci svaki stan min jedno parking mesto, so sada je bilo 70%. Ali dobro, bitno je pljuvati i mrzeti, lajati, a malo se zapitati sta ja znam o tome je ipak teze. Hahaha a najbolje mi je sto je neko gore sam za sebe napisao da je mudriji od 90% zaposlenih u gradskoj upravi. Pa mi smo za kolektivno lecenje.
  Glasam za cenzuru!!!!!

 21. aldo kaže:

  Meni je, u stvari, drago da se što više naroda nagura u centralne delove, sa što više spratova i betona, bez parkova, igrališta za decu i parkinga.

 22. Tadej kaže:

  Ma rusite bre sve. Ne zasluzuju oni nista. Dodjite kod nas dole na jug i gradite,mi cemo postovati vas rad i upornost,a i dobicete neizmernu zahvalnost. Ovima ovde da napravis sta god,ke.ace i s.ati. Cudan mentalitet do bola,ne cudan,nego uzasan.Pobegao sam glavom bez obzira od takvih ljudi. Razmazenost,depresija,paranoja. Top 3 osobine Suboticanina starosedeoca. Sreca oa ih malo cupaju migranti.

 23. Deks kaže:

  Kakvi su ovo polupismeni gradjevinci?
  Pa taj fakultet je jedan od tezih,meni sad stvarno nije jasno.
  A da,ne radi struka i logika,vec neciji interes.Sad kontam.

 24. Trovach kaže:

  @Nikola…Nisam primetio neko preterano pljuvanje i vise su predlozi u pitanju. Sto se cenzure tice, razmotricemo kada vi ponovo budete opozicija, a neki, po zasluzi, u tjorki.

 25. Trovach kaže:

  @Tadej…Eeej! Bas mi se svidja ta ideja! Neka odu kod vas na jug da grade. Ovde je manje-vise vec dovoljno toga sagradjeno.

 26. Skorpion kaže:

  @Tadej…. Nadam se da će što više takvih kao ti otići iz Subotice da malo prodišemo, uvek se pitam što dolazite ovde kada na sva usta pričate kako je dole na jugu med i mleko.

 27. Lav kaže:

  Ona zelena linijica iz Matije Gupca, pa ta ulica je ukinuta pre vise od sto godina. Kakve to karte koristite?

 28. Nikola kaže:

  A sam Senćanski put će ostati takav kakav je? Taj deo baš liči na grad? Pa taj put vodi u sam centar, ima put od 4 trake. Sa obe strane su stare kuće, koji ne verujem da predstavljaju neku arhitektonsku vrednost. Sve ostalo oko će se izgraditi, a to će „stručnjaci“ ostaviti da se svi divimo „velelepnom“ prizoru najvećeg sela u zemlji. To bi se zaista moglo pretvoriti u neki manji bulevar, koji bi dao Subotici sliku grada. Ali ne, sve male uličice okolo će se pretrpati zgradama, a široki Senćanski put će ostati kao ruglo. Bravo.

 29. X-MEN kaže:

  КЕРЧАНИН*
  Ovi što i gde im se grade se bune,ovi što im se neće graditi se isto bune ( među njima si i ti ) nikom ugoditi..

OSTAVITE KOMENTAR

85 + = 92

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 5 + 10 ?
Please leave these two fields as-is: