Na Vojvodinu sa Novakovićem

Trener subotičkog Spartaka Dragan Kanatlarovski rekao je da su njegovi fudbaleri dobili u Vojvodini najtežeg i najatraktivnijeg protivnika u polufinalu Kupa Srbije, ali da imaju volje i želje da se plasiraju u finale.

kup

Spartak će biti gost Vojvodine u prvom meču, 26. marta.

 

– Nezahvalno je sada pričati o detaljima, do tog duela ima više od tri meseca. Može se samo reći da će to biti značajan duel, komšijski derbi dva protivnika koji se dobro poznaju. Ja ne bih bio ja ako ne bih verovao u uspeh i u ove momke. Igrali smo dobro tokom celog prvenstva. Nadam se da će ekipa ostati cela i da ćemo se pojačati – rekao je Kanatlarovski.

 

Trener je rekao da očekuje da tim manje-više ostane na okupu.

 

– Mislim da bi svi trebalo da ostanu osim Aleksića. On je reprezentativac, a i vreme je da zaradi nešto, a i klub tu sebi može da obezbedi neka sredstva. Osim toga, ako ne bude nekih izuzetnih ponuda, mislim da neće biti promena – kaže je Kanatlarovski.

 

U eki­pi Spar­ta­ka igra­ju tro­ji­ca fud­ba­le­ra ko­ji su po­ni­kli u Voj­vo­di­ni,na­pa­dač Slo­bo­dan No­va­ko­vić, što­per Vla­di­mir Ko­va­če­vić i ne­što mla­đi igrač sre­di­ne te­re­na Mi­lan Voj­vo­dić.

 

Ob­ra­do­va­li ste me ve­šću da nam je žreb u po­lu­fi­na­lu Ku­pa za ri­va­la do­de­lio Voj­vo­di­nu – re­kao je Slo­bo­dan No­va­ko­vić, igrač ko­ji je či­ta­vu je­sen pro­pu­stio zbog opo­rav­ka od te­ške po­vre­de ukr­šte­nih li­ga­me­na­ta. – Mi­slim da će naš meg­dan bi­ti fi­na­le pre fi­na­la, ali šta da se ra­di, žreb je ta­ko hteo. Šan­se su po­la-po­la, mo­tiv ve­li­ki kod obe eki­pe, a emo­ci­je kod me­ne ne­će igra­ti baš ni­ka­kvu ulo­gu i tru­di­ću se da do­pri­ne­sem po­be­di Spar­ta­ka.

 

Da li to zna­či da će­te bi­ti sprem­ni za pro­leć­nu po­lu­se­zo­nu?

 

– Da, i je­dva če­kam da pro­le­će poč­ne. Pa­u­za je bi­la du­gač­ka, mi­slim da je po­vre­da u pot­pu­no­sti sa­ni­ra­na i ra­du­jem se po­no­vo­nom igra­nju. Baš kao što se ra­du­jem i na­stu­pu na “Ka­ra­đor­đu”, gde je i po­če­la mo­ja ka­ri­je­ra – re­kao je No­va­ko­vić.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR