Privremena zabrana saobraćaja u delu Balkanske ulice, kod podvožnjaka

Zbog rekonstrukcije i modernizacije železničke pruge, na snazi će biti privremena zabrana saobraćaja u delu Balkanske ulice, kod podvožnjaka, u periodu od tri meseca (od 03.09.2021. godine do 03.12.2021. godine).

S A O P Š T E Nj E
za javnost o privremenoj zabrani saobraćaja na lokalnim saobraćajnicama

Na osnovu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS“ br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-odluka US, 55/14, 96/15-dr. Zakon, 9/16-US, 24/18, 41/18-dr. Zakon, 87/18, 23/19 i 128/20) i Zakona o putevima („Službeni glasnik RS“, br. 41/2018 i 95/2018 – dr. zakon) po projektu postavljanja privremene saobraćajne signalizacije broj: VSID_CON_0025-8/2 od avgusta 2021. godine, a na osnovu prethodnog pribavljenog mišljenja MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA, DIREKCIJE POLICIJE, POLICIJSKE UPRAVE U SUBOTICI, Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj Gradske uprave Grada Subotice izdao je rešenje o privremenoj zabrani saobraćaja u delu Balkanske ulice, kod podvožnjaka, u Subotici, u periodu od 03.09.2021. godine do 03.12.2021. godine.

                Razlog zatvaranja predmetne lokacije je rekonstrukcija i modernizacija železničke pruge.

                Izvođač radova će biti u obavezi da omogući nesmetan prolaz stanovnicima ovih ulica za sve vreme trajanja radova.

                                                                                                                   Sekretar

                                                                                                           Radoslav VukelićKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR