Rambo za pozorišnu publiku

U Su­bo­ti­ci je u to­ku Če­tvr­ti me­đu­na­rod­ni fe­sti­val sa­vre­me­nog po­zo­ri­šta „De­zi­re“, ko­ji ove go­di­ne od 23. do 30. no­vem­bra or­ga­ni­zu­je Po­zo­ri­šte „Ko­sto­la­nji De­že“. Na pro­gra­mu je 15 pred­sta­va iz Sr­bi­je, Ma­đar­ske, Slo­ve­ni­je i Hr­vat­ske, ko­je do­pu­nja­va za­ni­mljiv pra­te­ći pro­gram.

 

Fe­sti­val ko­me u pod­na­slo­vu sto­ji „Apo­li­ti­ka“, po­čeo je pred­sta­vom „Zo­ran Đin­đić“ Oli­ve­ra Fr­lji­ća (Ate­lje 212), pr­vi put iz­ve­de­nom u Su­bo­ti­ci. Ve­li­kom po­se­tom i du­gim apla­u­zom, na­gra­di­la je su­bo­tič­ka pu­bli­ka još jed­nu pred­sta­vu re­di­te­lja „Ku­ka­vič­lu­ka“ u nje­nom Na­rod­nom po­zo­ri­šu/ Nep­sih­naz.

 

Ku­ri­o­zi­tet otva­ra­nja po­zo­ri­šnog fe­sti­va­la usle­dio je za­bav­ni­jim de­lom pro­gra­ma, kon­cer­tom u re­ži­ji svet­skog ki­lo­ca­ra, Ram­ba Ama­de­u­sa.

 

Koncert održan u Nepkeru, publika je pratila sedeći, držeći se pozorišnih manira (npr isključiti mobilne telefone).

 

Ram­bo, na­i­me, ni­je vi­še me­ga­car, jer je kri­za. Nje­gov mu­zič­ki na­stup upot­pni­lo je go­sto­va­nje na „De­zi­re aka­de­mi­ji“, u okvi­ru ko­jeg je na svoj na­čin, vr­lo pla­stič­no-fan­ta­stič­no ob­ja­snio ka­ko je čo­vek sve glu­plji što vi­še ra­di na sop­stve­nu i tu­đu šte­tu. A sve je pa­met­ni­ji što mu je ži­vot bli­že cen­tru, u ko­jem je ko­rist mi­ni­mal­na, ali do­volj­na da se pre­va­zi­đe pred­sto­je­će sta­nje „ši­to­no­mi­je“ ili „šta će­mo sad sa svim ovim sme­ćem“.

DnevnikKOMENTARI

  1. SRV80 kaže:

    Rambo majstore, glasamo za tebe, budi nam predsednik drzave…

OSTAVITE KOMENTAR