Saopštenje načelnice uprave

Povodom Obaveštenja Udruženja građana Društvo prijatelja životinja «Prijatelj-epar» Subotica upućenog između ostalih i gradonačelniku Saši Vučiniću, u kojem navedeno društvo izražava nameru – PRETNJU, da dana 21.12.2010. godine, u utorak, izvrši puštanje na slobodu svih pasa smeštenih u azilu koje se nalazi u vlasništvu ovog društva, na adresi Titogradska 53 u Subotici, lokalna samuprava grada Subotice obaveštava građane i relevantne ustanove i institucije o sledećem:
Skupština grada Subotice, je ispunjavajući odredbe Zakona o dobrobiti životinja, koje se odnose na obaveze organa jedinice lokalne samouprave da obezbede prihvatilište ako na svojoj teritoriji imaju napuštenih životinja, donela Odluku o određivanju delatnosti hvatanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih pasa i mačaka i sakupljanja njihovih leševa kao komunalne delatnosti. Ovom Odlukom kao komunalna delatnost se određuje hvatanje, sakupljanje i transportovanje životinja i njihovih leševa sa puteva i javnih površina.
Nakon sprovedenog postupka javne nabavke ovu komunalnu delatnost obavlja Javno komunalno preduzeće «Čistoća i zelenilo» sa kojim je zaključen ugovor. Sredstva za obavljanje ove delatnosti se obezbeđuje u budžetu Grada i time je lokalna samouprava ispunila svoju zakonsku obavezu.
Zakon o dobrobiti životinja propisuje prava i obavezu udruženja i organizacije u oblasti zaštite dobrobiti životinja u smislu da ista su dužna da rade na širenju svesti i informisanju javnosti o dobrobiti životinja, da svojim delovanjem aktivno učestvuju u zaštiti dobrobiti životinja na način kojim se ne povređuje etika i prava drugih građana, a ako imaju prihvatilište isto mora da ispunjava propisane uslove i da bude upisano u Registar objekta koji vodi Ministarstvo poljoprivrede.

Svaki vlasnik prihvatilišta, po odredbama Zakona, dužan je pre upisa da obezbedi:
1. finansijska sredstva za nesmetani rad;
2. sprovođenje zdravstvene zaštite životinja;
3. odgovarajući prostor za smeštaj životinja i
4. lica koja su obučena za postupanje sa životinjama.

Udruženje građana društvo prijatelja životinja «Prijatelj-epar» Subotica u više navrata obratila sa zahtevom da Grad obezbedi sredstva za njihovo funkcionisanje iz prostog razloga jer imaju 700 pasa koje su primali od građana počev od 2004. godine.
Navedeno društvo zahteva da njihova molba u finansijskom smislu bude ugrađena u budžet Grada kao prihod ovog Društva i za obavljanje delatnosti za koje su osnovali društvo traže « samo 16,50 dinara po psu dnevno», što nije teško izračunati da na godišnjem nivou iznosi (700×16,50×365) 4.215.750, 00 dinara. Istina, Zakon o udruženjima (član 38.) je propisao MOGUĆNOST( dakle ne i obavezu i to sigurno imajući u vidu ograničene mogućnosti) da se sredstva za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa koje realizuju udruženja, a koja su od javnog interesa, obezbeđuju u budžetu Republike, autonomne pokrajine , odnosno jedinice lokalne samouprave. Isti član navedenog zakona propisuje dada se pod programom od javnog interesa naročito smatraju programi u oblasti: socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, društvene brige o deci, zaštite interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije i izbeglice, podsticanje nataliteta, pomoći starima , zdravstvene zaštite, zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, obrazovanja, nauke, kulture, informisanja, zaštite životne sredine, održivog razvoja, zaštite životinja, zaštite potrošača, borbe protiv korupcije, kao i humanitarni programi i drugi programi u kojima udruženje isključivo i neposredno sledi javne potrebe. Udruženja sredstva iz budžeta za ove programe mogu dobiti isključivo na osnovu sprovedenog javnog konkursa i o utrošku istih su dužni da podnose izveštaje davaocu sredstava.
Poznato je, da se budžet formira iz sredstava poreskih obveznika, koji su i sami u veoma teškoj situaciji, a zakonima je tačno propisano šta se finansira iz budžeta lokalne samouprave.

Poštujući sva prava, obaveze i odgovornosti u vezi sa dobrobiti životinja, na žalost, ne možemo a da ne spomenemo ovom prilikom i veliki broj naših sugrađana, različitih starosnih dobi koji nisu u mogućnosti da za sebe i svoju porodicu obezbede minimalni nivo socijalne sigurnosti, te su iz tih razloga prinuđeni da budu korisnici novčanih pomoći, pomoći u naturi, usluga Narodne kuhinje i drugih oblika socijalne zaštite koji se finansiraju iz budžeta.

Udruženja građana Društvo prijatelja životinja «Prijatelj-epar» Subotica je dalo sebi za pravo da dana 15. decembra obavesti javnost putem subotičkih medija da će se dana 21.decembra na subotičkim ulicama naći 700 njihovih pasa iz razloga što društvo ima finansijskih problema i što nisu naišli na razumevanje od strane raznih ministartva i lokalne samouprave. Ovaj postupak smatramo krajnje neodgovornim i neprimerenim.
Ovim činom, Društvo ozbiljno ugrožava javnost i ako dođe realizacije najavljenog postupka isti će predstavljati opasnost po bezbednost građana.
Društvo je navedeno obaveštenje uputilo Gradonačelniku, Članu Gradskog veća,
Stručnoj službi Gradske uprave, Policiji i Veterinarskoj inspekciji.

Imajući u vidu da lokalna samouprava nema zakonsku obavezu za rešavanja finansijskih problema bilo kojeg društva, pa ni Udruženje građana društvo prijatelja životinja «Prijatelj-epar» Subotica, lokalna samouprava se obratila Policijskoj upravi u Subotici i Veterinarskoj inspekciji da sagledaju ozbiljnost pretnje i da postupe u okviru svojih nadležnosti.

Lokalna samouprava izražava spremnost podrži i preporuči rad svih udruženja građana koja odgovorno vrše delatnost i ciljeve zbog kojih su osnovana, a naročito njihove programe od javnog interesa.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

1 + 9 =

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 8 + 7 ?
Please leave these two fields as-is: