Značaj zdravstvenih radnika u prevenciji nasilja u porodici

 Subotici je održan sastanak o značaju kampanje za podizanje svesti zaposlenih u zdravstvu o njihovoj ulozi u sprečavanju nasilja nad ženama koju sprovodi Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju u saradnji sa Pokrajinskim zaštitnikom građana – ombudsmanom. Prisutni su imali priliku da se upoznaju zdravstvenim posledicama nasilja u porodici, kao i vrstama prevencije koje bi zdravstveni radnici, naročito oni koji se bave zdravljem žena, morali da poznaju u cilju efikasnog suzbijanja ove pojave i pružanja odgovarajuće podrške žrtvama.

Izuzetno je bitno da se zdravstveni radnici upoznaju sa primenom Posebnog protokola za  postupanje u slučajevima nasilja nad ženama, kao i sistematskog i pravilnog evidentiranja slučajeva nasilja u porodici i saradnje svih nadležnih institucija, istakla je pomoćnica pokrajinskog sekretara za zdravstvo dr Danijela Stanković Baričak.

Direktor Doma zdravlja u Inđiji prim. dr Vasa Petrović predstavio je primere dobre prakse u zaštiti žena od nasilja u porodici i opisao postupanje u nekoliko slučajeva. Predstavio je i značaj saradnje sa drugim nadležnim organima i službama, pre svega sa policijom i Centrom za socijalni rad.

– Postoje dva protokola koja su bitna kada je u pitanju nasilje u porodici po kome treba da postupaju zdravstveni radnici. Protokolpostupanja prema deci koje su žrtve nasilja, gde su radnici obavezni da prijave slučaj nadženim službama i Protokol nasilja nad ženama. Neodoumica kod zdravstvenih radnika je šta da urade ukoliko žrtva ne želi da projavi nasilje. Zbog toga je veoma bitno umrežavanje institucija – istakla je zamenica pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za ravnopravnost polova Danica Todorov.

Na radionici zdravstvenim radnicima je objašnjeno da njihova uloga nije samo da pruže pomoć, nego treba i da osnaže žrtvu i povežu je sa institucijama koje imaju ulogu u prevenciji nasilja u porodici. Sastanci sa predstavnicima zdravstvenih ustanova u januaru i februaru biće održani još u Somboru, Sremskoj Mitrovici, Zrenjaninu i Novom Sadu.

nasilje

 



KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR